Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2008.12.29
do 2013.02.26
tekst ujednolicony przez redakcję

Art. 156. § 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

  1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości,

  2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa,

  3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną,

  4) została skierowana do osoby nie będącej stroną w sprawie,

  5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały,

  6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą,

  7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

§ 2. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.