Ustawa z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2015.05.21
do 2016.01.06
 
wyrok TK  

Art. 156. § 1. Organ administracji publicznej stwierdza nieważność decyzji, która:

  1) wydana została z naruszeniem przepisów o właściwości;

  2) wydana została bez podstawy prawnej lub z rażącym naruszeniem prawa;

  3) dotyczy sprawy już poprzednio rozstrzygniętej inną decyzją ostateczną;

  4) została skierowana do osoby niebędącej stroną w sprawie;

  5) była niewykonalna w dniu jej wydania i jej niewykonalność ma charakter trwały;

  6) w razie jej wykonania wywołałaby czyn zagrożony karą;

  7) zawiera wadę powodującą jej nieważność z mocy prawa.

§ 2. Nie stwierdza się nieważności decyzji z przyczyn wymienionych w § 1 pkt 1, 3, 4 i 7, jeżeli od dnia jej doręczenia lub ogłoszenia upłynęło dziesięć lat, a także gdy decyzja wywołała nieodwracalne skutki prawne.

Uwaga od redakcji:
Na podstawie wyroku Trybunału Konstytucyjnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 702), z dniem 21.05.2015 r. art. 156 § 2 w zakresie, w jakim nie wyłącza dopuszczalności stwierdzenia nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, został uznany za niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.