Ustawa z dnia 13.06.2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2013.08.06
do 2016.11.16
tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 888
Istniejące wersje czasowe art. 26
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 888
2016.11.17 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1863
2018.01.01
zmieniony przez
2018.01.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 150
2019.03.22 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 542
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 26. 1. Minister właściwy do spraw środowiska może zawierać porozumienia z:

  1) przedsiębiorcami wprowadzającymi produkty w opakowaniach w zakresie utworzenia i utrzymania systemu zbierania, transportu, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych;

  2) przedsiębiorcami wprowadzającymi produkty w opakowaniach jednostkowych wielokrotnego użytku w zakresie utworzenia i utrzymania systemu obrotu opakowaniami jednostkowymi wielokrotnego użytku.

2. Porozumienie zawiera listę podmiotów będących sygnatariuszami porozumienia oraz określa w szczególności:

  1) cele i termin realizacji porozumienia;

  2) sposób finansowania porozumienia, w tym finansowania odbierania opakowań w jednostkach handlu detalicznego;

  3) podmioty uprawnione do kontroli realizacji porozumienia oraz sposób tej kontroli;

  4) przypadki:

   a) wykluczenia podmiotu z porozumienia,

   b) rozwiązania porozumienia.

3. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, mogą, na równych zasadach, zawierać porozumienia oraz przystępować do już zawartych porozumień.

4. Przedsiębiorcy, o których mowa w ust. 1, są obowiązani w terminie do dnia 15 marca każdego roku przedstawić ministrowi właściwemu do spraw środowiska raport obejmujący informacje dotyczące funkcjonowania porozumienia za poprzedni rok kalendarzowy wraz z listą podmiotów uczestniczących w porozumieniu.

5. Minister właściwy do spraw środowiska zamieszcza porozumienia w Biuletynie Informacji Publicznej obsługującego go urzędu.