Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny wykonawczy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2012.01.01
do 2017.03.28
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 90
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.12.18
2012.01.01
zmieniony przez
2017.03.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 665
2018.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 652
2019.04.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 676
2020.03.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 523
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 90. W zakładzie karnym typu zamkniętego:

  1) cele mieszkalne skazanych mogą być otwarte w porze dziennej przez określony czas, jeżeli względy bezpieczeństwa nie stoją temu na przeszkodzie,

  2) skazani mogą być zatrudniani poza terenem zakładu karnego w pełnym systemie konwojowania,

  3) zajęcia kulturalno-oświatowe i sportowe oraz nauczanie organizuje się w obrębie zakładu karnego,

  4) ruch skazanych po terenie zakładu karnego odbywa się w sposób zorganizowany i pod dozorem,

  5) skazani mogą korzystać z własnej bielizny i obuwia, a za zezwoleniem dyrektora zakładu karnego - także z odzieży,

  6) skazani mogą korzystać z dwóch widzeń w miesiącu, a za zgodą dyrektora zakładu karnego wykorzystać je jednorazowo,

  7) widzenia skazanych podlegają nadzorowi administracji zakładu karnego; rozmowy skazanych w trakcie widzeń podlegają kontroli administracji zakładu karnego,

  8) korespondencja skazanych podlega cenzurze administracji zakładu karnego, chyba że ustawa stanowi inaczej,

  9) rozmowy telefoniczne skazanych podlegają kontroli administracji zakładu karnego.