Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny wykonawczy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.03.29
do 2018.03.29
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 665
Istniejące wersje czasowe art. 43na
2016.04.15
dodany przez
2017.03.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 665
2018.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 652
2019.04.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 676
2020.03.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 523
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 43na. Obowiązek określony w art. 43n § 2 pkt 1 obejmuje pozostawanie skazanego w miejscu stałego pobytu lub w innym wskazanym miejscu w wyznaczonym czasie. Sąd penitencjarny określa przedziały czasu w ciągu doby i w poszczególnych dniach tygodnia, w których skazany ma prawo się oddalić z miejsca stałego pobytu lub innego wskazanego miejsca na okres nieprzekraczający 12 godzin dziennie, w szczególności w celu:

  1) świadczenia pracy;

  2) wykonywania praktyk religijnych lub korzystania z posług religijnych;

  3) sprawowania opieki nad osobą małoletnią, osobą niedołężną lub chorą;

  4) kształcenia i samokształcenia oraz wykonywania twórczości własnej;

  5) korzystania z urządzeń lub zajęć kulturalno-oświatowych i sportowych;

  6) komunikowania się z obrońcą, pełnomocnikiem oraz wybranym przez siebie przedstawicielem, o którym mowa w art. 42;

  7) komunikowania się z podmiotami, o których mowa w art. 38 § 1;

  8) utrzymywania więzi z rodziną lub innymi bliskimi osobami;

  9) korzystania z opieki medycznej lub udziału w terapii;

  10) dokonania niezbędnych zakupów.