Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny wykonawczy

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2008.12.18
do 2011.12.31
tekst ujednolicony przez redakcję
Istniejące wersje czasowe art. 173
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.12.18
2012.01.01
zmieniony przez
2015.07.01
zmieniony przez
2016.04.15
zmieniony przez
2017.03.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 665
2018.03.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 652
2019.04.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 676
2020.03.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 523
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 173. § 1. Sądowy kurator zawodowy organizuje i prowadzi działania mające na celu pomoc skazanemu w społecznej readaptacji oraz kieruje pracą sądowych kuratorów społecznych i innych osób wykonujących dozór samodzielnie lub z upoważnienia stowarzyszeń, organizacji i instytucji.

§ 2. Do zakresu działania sądowego kuratora zawodowego należy w szczególności:

  1) kontrolowanie zachowania skazanego w okresie próby,

  2) składanie wniosków o zmianę okresu próby w sprawach dotyczących wykonywania postanowienia o warunkowym zwolnieniu,

  3) składanie wniosków o ustanowienie, rozszerzenie lub zmianę obowiązków w okresie próby, o zwolnienie od wykonania tych obowiązków albo o oddanie pod dozór lub zwolnienie od dozoru,

  4) składanie wniosków o odroczenie lub o przerwę wykonania kary lub o odwołanie odroczenia lub przerwy wykonania kary,

  5) składanie wniosków o warunkowe zwolnienie i o odwołanie warunkowego zwolnienia,

  6) składanie wniosków o zarządzenie wykonania kary, której wykonanie warunkowo zawieszono, oraz o wykonanie kary zastępczej,

  7) składanie wniosków o wszczęcie postępowań dotyczących wykonania kary ograniczenia wolności,

  8) udzielanie pomocy z funduszu pomocy postpenitencjarnej,

  9) branie udziału w posiedzeniach sądu w przedmiocie wykonywania środków karnych związanych z poddaniem sprawcy próbie, jeżeli sprawca oddany był pod dozór lub w sprawach wszczętych na wniosek kuratora,

  10) podejmowanie czynności mających na celu przygotowanie skazanego do zwolnienia z zakładu karnego.