Ustawa z dnia 8.03.2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.01.01
do 2020.05.25
dodany przez
art. 10 
Istniejące wersje czasowe art. 13f
2020.01.01
dodany przez
2020.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 935
2021.03.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 424
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 13f. 1. W toku postępowania podmioty, o których mowa w art. 2, także w przypadku gdy nie są stronami transakcji handlowej, są obowiązane do przekazywania koniecznych informacji i dokumentów na żądanie Prezesa Urzędu.

2. Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać:

    1) wskazanie zakresu informacji;

    2) wskazanie celu żądania;

    3) wskazanie terminu udzielenia informacji;

    4) określenie struktury i formatu przekazywanych danych oraz sposobu ich przekazania;

    5) pouczenie o sankcjach za nieudzielenie informacji lub za udzielenie informacji nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd.

3. Każdy ma prawo składania, na piśmie, z własnej inicjatywy lub na prośbę Prezesa Urzędu, wyjaśnień dotyczących istotnych okoliczności sprawy.