Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 25.01.2013 r. o zmianie ustawy - Prawo upadłościowe i naprawcze

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2013 r. poz. 355

Art. 1. W ustawie z dnia 28 lutego 2003 r. - Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. z 2012 r. poz. 1112 i 1529) wprowadza się następujące zmiany:

    1) w art. 32 uchyla się ust. 1;

    2) w art. 4912 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

      "1. W sprawach objętych przepisami niniejszego tytułu postępowanie upadłościowe prowadzi się według stosowanych odpowiednio przepisów o postępowaniu upadłościowym obejmującym likwidację majątku upadłego, z tym że nie stosuje się przepisów art. 20, art. 21, art. 28 ust. 1, art. 44-50, art. 53, art. 55-56 i art. 307 ust. 1.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

_____________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 15.03.2013 r.