Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach1,2)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.01.01
do 2015.12.31
zmieniony przez
art. 5 
Istniejące wersje czasowe art. 52
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 21
2014.01.01
zmieniony przez
2015.01.01
zmieniony przez
2016.01.01
zmieniony przez
2016.12.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
2017.04.29
zmieniony przez
2018.01.01
zmieniony przez
2018.01.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 21
2018.01.06
zmieniony przez
2018.04.30
zmieniony przez
2018.05.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 992
2019.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 701
2019.09.01
zmieniony przez
2020.01.01
zmieniony przez
2020.05.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 797
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 52. 1. W przypadku podmiotów wpisywanych do rejestru na wniosek, rejestr zawiera następujące informacje:

  1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;

  2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany, a w przypadku wprowadzających baterie lub akumulatory - także europejski numer identyfikacji podatkowej, o ile został nadany;

  3) numer REGON, o ile został nadany;

  4) z zakresu ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej w odniesieniu do:

   a) przedsiębiorcy wprowadzającego na terytorium kraju produkty:

    - informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku, a w szczególności recyklingu, odpadów powstałych z produktów,

    - dane organizacji odzysku, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów, o ile została zawarta umowa z organizacją odzysku,

   b) prowadzącego recykling odpadów powstałych z produktów:

    - kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do recyklingu,

    - informację o stosowanym procesie recyklingu,

    - adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu,

    - informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów,

    - informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,

    - informację o rocznej mocy przerobowej instalacji do recyklingu,

   c) prowadzącego odzysk odpadów powstałych z produktów:

    - kod i nazwę rodzaju odpadów przyjmowanych do odzysku,

    - informację o stosowanym procesie odzysku,

    - adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku,

    - informację o decyzjach związanych z odzyskiem,

    - informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,

   d) dokonującego eksportu odpadów powstałych z produktów oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów powstałych z produktów w celu poddania ich odzyskowi i recyklingowi:

    - kod i nazwę rodzajów odpadów powstałych z produktów przyjmowanych w celu eksportu lub wewnątrzwspólnotowej dostawy,

    - informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,

   e) organizacji odzysku:

    - informację o rodzaju produktów, w stosunku do których organizacja odzysku zamierza wykonywać obowiązek zapewniania odzysku i recyklingu odpadów z nich powstałych,

    - informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku;

  5) z zakresu ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji w odniesieniu do:

   a) wprowadzającego pojazdy:

    - informację o rodzaju prowadzonej działalności,

    - informację o stacjach demontażu i punktach zbierania pojazdów działających w ramach sieci,

   b) prowadzącego punkt zbierania pojazdów:

    - adres punktu zbierania pojazdów,

    - informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,

   c) prowadzącego stację demontażu:

    - adres stacji demontażu,

    - informację o stosowanych procesach przetwarzania,

    - informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,

    - informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,

   d) prowadzącego strzępiarkę:

    - adres strzępiarki,

    - informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,

    - informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku;

  6) z zakresu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym w odniesieniu do:

   a) wprowadzającego sprzęt albo przedsiębiorcy dokonującego wewnątrzwspólnotowego nabycia sprzętu, o którym mowa w art. 3a ust. 1 tej ustawy:

    - informację o rodzaju prowadzonej działalności,

    - numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 1 do tej ustawy,

    - informację o umowie z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego, o której mowa w art. 57 ust. 1 tej ustawy, o ile została zawarta, a w przypadku wprowadzającego sprzęt przeznaczony dla gospodarstw domowych, który nie zawarł umowy z organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego - informację o masie poszczególnych rodzajów sprzętu, określonych w załączniku nr 1 do tej ustawy, który zamierza wprowadzić w danym roku, oraz o formie i wysokości zabezpieczenia finansowego, o którym mowa w art. 18 ust. 1 tej ustawy,

   b) zbierającego zużyty sprzęt:

    - numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 1 do tej ustawy, z którego powstał zebrany przez niego zużyty sprzęt,

    - adresy miejsc, w których jest zbierany zużyty sprzęt,

    - informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,

   c) prowadzącego zakład przetwarzania:

    - numer i nazwę grupy oraz numer i nazwę rodzaju sprzętu, określone w załączniku nr 1 do tej ustawy, z którego powstał przyjmowany przez niego zużyty sprzęt,

    - adres zakładu przetwarzania,

    - informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania,

    - informację o zbieranym zużytym sprzęcie, w tym adresy miejsc, w których jest zbierany zużyty sprzęt,

    - informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,

    - informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,

   d) prowadzącego działalność w zakresie recyklingu:

    - kod i nazwę rodzaju przyjmowanych odpadów,

    - informację o stosowanym procesie recyklingu,

    - informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do recyklingu,

    - adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie recyklingu,

    - informację o decyzjach związanych z recyklingiem odpadów,

    - informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,

   e) prowadzącego działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku:

    - kod i nazwę rodzajów przyjmowanych odpadów,

    - informację o stosowanym procesie odzysku,

    - informację o rocznej mocy przerobowej instalacji służącej do odzysku,

    - adres miejsca prowadzenia działalności w zakresie odzysku,

    - informację o decyzjach związanych z odzyskiem odpadów,

    - informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,

   f) organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

    - wykaz wprowadzających sprzęt, z którymi organizacja zawarła umowy, o których mowa w art. 57 ust. 1 tej ustawy, zawierający firmy przedsiębiorców oraz oznaczenia ich siedzib i numery rejestrowe,

    - zaświadczenie wydane przez bank prowadzący rachunek organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego o wpłacie kwoty równej wysokości kapitału zakładowego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego na pokrycie tego kapitału;

  7) z zakresu ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach w odniesieniu do:

   a) wprowadzającego baterie lub akumulatory:

    - informację o rodzaju i marce wprowadzanych baterii i akumulatorów,

    - informację o sposobie realizowania obowiązków wynikających z ustawy, a w przypadku realizacji obowiązków za pośrednictwem innego podmiotu - dane tego podmiotu,

   b) prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów:

    - informację o rodzajach przetwarzanych baterii i akumulatorów oraz o prowadzonych procesach przetwarzania i recyklingu,

    - informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami,

    - informację o rocznej mocy przerobowej zakładu przetwarzania,

    - informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,

   c) podmiotu pośredniczącego:

    - wykaz wprowadzających baterie lub akumulatory, z którymi podmiot pośredniczący zawarł umowę, o której mowa w art. 28 ust. 4 tej ustawy, zawierający firmy przedsiębiorców oraz oznaczenia ich siedzib i numery rejestrowe,

    - informację o wdrożonym systemie zarządzania środowiskowego albo o jego braku;

  7a) z zakresu ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi w odniesieniu do:

   a) organizacji odzysku opakowań:

    - wskazanie rodzajów opakowań, w stosunku do których organizacja odzysku opakowań zamierza wykonywać obowiązek zapewniania odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych,

    - informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,

   b) przedsiębiorców eksportujących odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorców dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych:

    - kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych w celu poddania ich recyklingowi lub innemu niż recykling procesowi odzysku poza terytorium kraju,

    - informację o decyzjach związanych z gospodarowaniem odpadami,

   c) przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych:

    - kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku,

    - informację o decyzjach związanych z gospodarowaniem odpadami,

    - informację o stosowanym procesie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku,

    - informację o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzeń służących do recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku,

    - informację o miejscu prowadzenia działalności w zakresie recyklingu lub innego niż recykling procesu odzysku,

    - informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku,

   d) wprowadzających produkty w opakowaniach:

    - informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych samodzielnie czy za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań,

    - dane organizacji odzysku opakowań, która przejęła obowiązek zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, o ile została zawarta umowa z organizacją odzysku opakowań,

    - informację o przynależności do porozumienia, o którym mowa w art. 25 tej ustawy - w przypadku wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub wprowadzającego środki niebezpieczne w opakowaniach,

   e) wprowadzających opakowania oraz eksportujących produkty w opakowaniach i dokonujących wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach:

    - informację o rodzaju prowadzonej działalności,

    - informację o rodzaju wytwarzanych, przywożonych z zagranicy oraz wywożonych za granicę opakowań;

  8) z zakresu niniejszej ustawy w odniesieniu do:

   a) transportującego odpady - kod i nazwę rodzajów transportowanych odpadów,

   b) sprzedawcy odpadów - kod i nazwę rodzajów nabywanych i zbywanych odpadów,

   c) pośrednika w obrocie odpadami - kod i nazwę rodzajów odpadów będących przedmiotem obrotu,

   d) posiadacza odpadów, o którym mowa w art. 50 ust. 1 pkt 5 lit. a:

    - kod i nazwę rodzajów przetwarzanych odpadów,

    - informację o przyczynie zwolnienia z obowiązku uzyskania zezwolenia na przetwarzanie odpadów.

2. W przypadku podmiotów wpisanych do rejestru z urzędu, rejestr zawiera następujące informacje:

  1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu oraz adres zamieszkania lub siedziby;

  2) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;

  3) numer REGON, o ile został nadany;

  4) odpowiednio informację o decyzjach związanych z gospodarką odpadami, a także o decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi, zezwoleniu na prowadzenie obiektu unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, o których mowa w ustawie z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych, koncesji na podziemne składowanie odpadów, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze lub o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

  5) informację o rocznej mocy przerobowej instalacji lub urządzenia;

  6) informację o wdrożonym systemie jakości, systemie zarządzania środowiskowego albo o ich braku;

  7) informację o gminach, w których podmiot odbiera odpady komunalne - w przypadku działalności objętej obowiązkiem uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

  8) wskazanie czy jest prowadzona regeneracja olejów odpadowych - w przypadku przetwarzania olejów odpadowych.

3. W przypadku gdy marszałek województwa nie dysponuje informacjami, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, wzywa podmiot do przekazania tych informacji.

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 2, który wdrożył system jakości lub system zarządzania środowiskowego, niezwłocznie informuje o tym fakcie marszałka województwa.

5. Przez decyzje związane z gospodarką odpadami w rozumieniu niniejszego rozdziału rozumie się:

  1) zezwolenie na zbieranie odpadów;

  2) zezwolenie na przetwarzanie odpadów;

  3) pozwolenie na wytwarzanie odpadów;

  4) pozwolenie zintegrowane.