Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach1,2)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2020.05.04
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 797
Istniejące wersje czasowe art. 83
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 21
2016.12.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
2016.12.17
zmieniony przez
2018.01.01
zmieniony przez
2018.01.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 21
2018.05.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 992
2019.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 701
2019.08.13
zmieniony przez
2020.01.01
zmieniony przez
2020.02.29
zmieniony przez
2020.05.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 797
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 83. 1. Dostęp do BDO posiadają:

  1) minister właściwy do spraw klimatu,

  2) administrator, jeżeli nie jest nim minister właściwy do spraw klimatu,

  2a) minister właściwy do spraw środowiska,

  3) minister właściwy do spraw gospodarki,

  4) minister właściwy do spraw rolnictwa,

  5) minister właściwy do spraw transportu,

  6) minister właściwy do spraw zdrowia,

  6a) minister właściwy do spraw żeglugi śródlądowej,

  7) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i regionalni dyrektorzy ochrony środowiska,

  8) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego i dyrektorzy urzędów statystycznych,

  9) Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie,

  10) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej,

  11) Główny Geodeta Kraju,

  12) marszałek województwa,

  13) wojewoda,

  14) starosta,

  15) wójt, burmistrz lub prezydent miasta,

  16) organy Inspekcji Ochrony Środowiska,

  17) organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej,

  18) zarząd związku międzygminnego utworzonego w celu realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi,

  19) Policja,

  20) Inspekcja Transportu Drogowego,

  21) organy nadzoru górniczego

- zwani dalej "użytkownikami", z tym że dostęp do rejestru odbywa się zgodnie z art. 49 ust. 7.

2. Użytkownicy posiadają uprawnienia do nieodpłatnego dostępu do BDO w zakresie związanym z ich kompetencjami i zadaniami.

2a. Użytkownicy, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 7 oraz 12-21, posiadają możliwość weryfikacji zgodności ze stanem rzeczywistym prowadzonej przez posiadaczy odpadów ewidencji odpadów.

3. Administrator BDO współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnej w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.