Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach1,2)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.09.06
do 2020.02.28
dodany przez
art. 6 
Istniejące wersje czasowe art. 35c
2019.09.06
dodany przez
2020.02.29
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 35c. 1. Podmiot wskazany do prowadzenia instalacji ujętej na liście, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 35b ust. 4, jako planowana do modernizacji, planowana do rozbudowy w zakresie zwiększenia mocy przerobowych lub planowana do budowy, jest obowiązany, w terminie do dnia 31 stycznia każdego roku, do złożenia ministrowi właściwemu do spraw środowiska informacji o stanie zaawansowania realizacji poszczególnych etapów inwestycji polegającej na modernizacji, rozbudowie albo budowie, zwanej dalej "inwestycją".

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

  1) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby podmiotu realizującego inwestycję;

  2) adres realizowanej inwestycji;

  3) planowany harmonogram realizacji poszczególnych etapów inwestycji ze wskazaniem ich terminów;

  4) wykaz uzyskanych decyzji administracyjnych związanych z realizacją inwestycji;

  5) stan zaawansowania prac budowlanych, w tym termin złożenia zawiadomienia do organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy;

  6) oświadczenie potwierdzające, że dane zawarte w tej informacji są zgodne ze stanem faktycznym;

  7) inne istotne informacje.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2 pkt 6, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

4. W przypadku:

  1) opóźnień w realizacji inwestycji o co najmniej 2 lata w odniesieniu do terminów określonych na liście, o której mowa w art. 35b ust. 2,

  2) niezłożenia w wyznaczonym terminie przed podmiot, o którym mowa w ust. 1, informacji, o której mowa w ust. 1,

  3) złożenia wniosku do ministra właściwego do spraw środowiska o wykreślenie z listy, o której mowa w art. 35b ust. 4, przez podmiot, o którym mowa w ust. 1

- instalacja może być wykreślona z listy, o której mowa w art. 35b ust. 4.

5. W miejsce wykreślanych instalacji z listy, o której mowa w art. 35b ust. 4, mogą zostać wpisane inne instalacje przeznaczone do termicznego przekształcania odpadów komunalnych lub odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych.