Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach1,2)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2020.01.01
 
zmieniony przez
art. 1 

Art. 67. 1. Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:

  1) w przypadku posiadaczy odpadów:

   a) karty przekazania odpadów, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w pkt 3,

   b) karty ewidencji odpadów,

   c) karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,

   d) karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

   e) karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;

  2) w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów - karty ewidencji odpadów niebezpiecznych;

  3) w przypadku:

   a) podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

   b) posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych,

   c) transportującego odpady komunalne

  - karty przekazania odpadów komunalnych.

2. W przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady do składowania oraz zarządzającego składowiskiem odpadów ewidencja odpadów obejmuje dodatkowo dokumenty, o których mowa w dziale VIII w rozdziale 1:

  1) podstawową charakterystykę odpadów;

  2) wyniki testów zgodności.

3. Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, zawierają następujące informacje:

  1) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów oraz adres zamieszkania lub siedziby;

  1a) masę oraz kod i nazwę rodzajów odpadów;

  2) miejsce przeznaczenia odpadów - w przypadku wytwórcy odpadów;

  3) sposoby gospodarowania odpadami, a także dane o ich pochodzeniu - w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego przetwarzanie odpadów;

  4) miejsce pochodzenia odpadów oraz odpowiednio: miejsce przeznaczenia, częstotliwość zbierania odpadów, sposób transportu oraz przewidywaną metodę przetwarzania odpadów.

3a. Karta przekazania odpadów zawiera dodatkowo następujące informacje:

  1) datę i godzinę rozpoczęcia transportu odpadów do następnego posiadacza odpadów;

  2) datę i godzinę przejęcia odpadów przez następnego posiadacza odpadów.

4. Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych zawiera następujące informacje:

  1) imię i nazwisko lub nazwę podmiotu, o którym mowa w art. 66 ust. 3, oraz adres zamieszkania lub siedziby;

  2) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów przekazującego odpady oraz adres zamieszkania lub siedziby;

  3) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów przyjmującego odpady oraz adres jego zamieszkania lub siedziby;

  4) oznaczenie rodzaju i ilości odpadów.

4a. Karta przekazania odpadów komunalnych zawiera dodatkowo następujące informacje:

  1) nazwę gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości;

  2) obszar gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości;

  3) datę i godzinę rozpoczęcia i zakończenia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

  4) datę i godzinę rozpoczęcia transportu odpadów komunalnych do następnego posiadacza odpadów;

  5) datę i godzinę przejęcia odpadów komunalnych przez następnego posiadacza odpadów albo datę i godzinę ich przekazania do stacji przeładunkowej, miejsca zbierania lub miejsca przetwarzania odpadów komunalnych, prowadzonych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

4b. Posiadacz odpadów zamieszcza informacje w karcie przekazania odpadów oraz karcie przekazania odpadów komunalnych w zakresie prowadzonej działalności.

4c. Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1, zawierają informacje inne niż wskazane w ust. 3-4a dotyczące identyfikacji posiadacza odpadów i miejsca prowadzenia działalności w zakresie wytwarzania lub gospodarowania odpadami, ustalenia ilości i jakości odpadów, środków transportu oraz prawidłowego postępowania z odpadami, jeżeli informacje te zostały określone w przepisach wydanych na podstawie art. 68 ust. 1.

5. Ewidencję odpadów prowadzi się w systemie teleinformatycznym, umożliwiającym podpisanie dokumentów ewidencji odpadów za pomocą kwalifikowanego podpisu elektronicznego albo podpisu zaufanego, podpisu osobistego.

6. Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 3, sporządza się, wprowadzając informacje do Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.