Ustawa z dnia 14.12.2012 r. o odpadach1,2)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2020.01.01
do 2020.01.30
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 67
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2013 r. poz. 21
2016.12.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1987
2018.01.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 21
2018.05.24 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 992
2019.04.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 701
2020.01.01
zmieniony przez
2020.01.31
zmieniony przez
2020.05.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 797
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 67. 1. Ewidencję odpadów prowadzi się z zastosowaniem następujących dokumentów:

  1) w przypadku posiadaczy odpadów:

   a) karty przekazania odpadów, z wyłączeniem podmiotów, o których mowa w pkt 3,

   b) karty ewidencji odpadów,

   c) karty ewidencji komunalnych osadów ściekowych,

   d) karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

   e) karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji;

  2) w przypadku sprzedawcy odpadów i pośrednika w obrocie odpadami, niebędących posiadaczami odpadów - karty ewidencji odpadów niebezpiecznych;

  3) w przypadku:

   a) podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,

   b) posiadacza odpadów prowadzącego zbieranie lub przetwarzanie odpadów komunalnych,

   c) transportującego odpady komunalne

  - karty przekazania odpadów komunalnych.

2. W przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady do składowania oraz zarządzającego składowiskiem odpadów ewidencja odpadów obejmuje dodatkowo dokumenty, o których mowa w dziale VIII w rozdziale 1:

  1) podstawową charakterystykę odpadów;

  2) wyniki testów zgodności.

3. Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1, zawierają następujące informacje:

  1) imię i nazwisko lub nazwę posiadacza odpadów, w tym wykonującego usługę transportu odpadów, adres zamieszkania lub siedziby oraz adres miejsca prowadzenia działalności;

  2) numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1;

  3) numer identyfikacji podatkowej (NIP), o ile został nadany;

  4) imię i nazwisko lub nazwę sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami oraz adres zamieszkania lub siedziby, o ile przekazanie odpadów odbywa się z udziałem tych podmiotów;

  5) imię i nazwisko osoby sporządzającej - w przypadku karty ewidencji odpadów;

  6) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby władającego powierzchnią ziemi, na której są stosowane komunalne osady ściekowe w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3;

  7) rodzaj prowadzonej działalności w zakresie gospodarki odpadami, w szczególności wytwarzania, zbierania, odzysku lub unieszkodliwiania odpadów;

  8) adres miejsca pochodzenia odpadów, w tym spoza terytorium kraju - z wyłączeniem wytwórców odpadów;

  9) masę odpadów lub suchą masę odpadów oraz kod i rodzaj odpadów;

  10) sposób gospodarowania odpadami - w przypadku posiadacza odpadów prowadzącego przetwarzanie odpadów;

  11) adres miejsca przeznaczenia odpadów, a w przypadku przeznaczenia odpadów poza terytorium kraju również datę rozpoczęcia transportu, rodzaj środka transportu oraz przewidywaną metodę przetwarzania odpadów.

3a. Karta przekazania odpadów zawiera dodatkowo informacje o:

  1) dacie i godzinie rozpoczęcia transportu odpadów i ich dostarczenia do następnego posiadacza odpadów;

  2) numerach rejestracyjnych środków transportu odpadów stanowiących pojazd albo zespół pojazdów, w rozumieniu art. 2 pkt 31 i 49 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1990, z późn. zm.);

  3) numerach pojemników oraz numerze certyfikatu wymaganych dla składowania odpadów rtęci metalicznej - w przypadku posiadacza odpadów przekazującego odpady rtęci metalicznej do czasowego składowania na składowisku odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej oraz w przypadku zarządzającego składowiskiem odpadów niebezpiecznych przeznaczonym do czasowego składowania odpadów rtęci metalicznej przekazującego te odpady do dalszego unieszkodliwienia.

3b. Karta ewidencji odpadów zawiera dodatkowo informacje o:

  1) procentowej zawartości PCB w odpadzie, jeżeli odpad zawiera PCB;

  2) masie odpadów wytworzonych, odebranych, przyjętych, zagospodarowanych we własnym zakresie lub przekazanych.

3c. Karta ewidencji komunalnych osadów ściekowych zawiera dodatkowo informacje o:

  1) nazwie oraz adresie oczyszczalni ścieków, w której powstają komunalne osady ściekowe;

  2) rodzaju przeprowadzonej obróbki komunalnych osadów ściekowych;

  3) składzie i właściwościach komunalnych osadów ściekowych;

  4) dacie, miejscu i powierzchni stosowania komunalnych osadów ściekowych;

  5) celu stosowania komunalnych osadów ściekowych.

3d. Karta ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zawiera dodatkowo informacje o:

  1) wytworzonych odpadach w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w szczególności o masie i rodzaju tych odpadów;

  2) gospodarowaniu we własnym zakresie odpadami powstałymi w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, w szczególności o masie i rodzaju zagospodarowanych odpadów oraz o zastosowanym procesie odzysku lub unieszkodliwiania;

  3) odpadach powstałych w wyniku przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego przekazanych innemu posiadaczowi odpadów, w szczególności o masie i rodzaju przekazanych odpadów.

3e. Karta ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji zawiera dodatkowo informacje o:

  1) pojazdach przyjętych do punktu zbierania pojazdów lub przyjętych do stacji demontażu pojazdów, w szczególności o masie i liczbie przyjętych pojazdów;

  2) odpadach powstałych po demontażu pojazdów, w szczególności o masie i rodzaju tych odpadów;

  3) sposobie przetworzenia odpadów powstałych po demontażu pojazdów, z podziałem na przetworzone na stacji demontażu oraz przekazane do przetworzenia w kraju, w szczególności o masie przetworzonych odpadów;

  4) masie odpadów powstałych po demontażu pojazdów przekazanych do przetworzenia do innego kraju;

  5) masie przeznaczonych do ponownego użycia przedmiotów wyposażenia i części, wymontowanych z pojazdów wycofanych z eksploatacji.

4. Karta ewidencji odpadów niebezpiecznych zawiera dodatkowo:

  1) imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy posiadacza odpadów, który przekazuje odpad;

  2) imię i nazwisko, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer rejestrowy posiadacza odpadów, który przejmuje odpad;

  3) informację o rodzaju prowadzonej działalności w zakresie sprzedaży odpadów lub pośredniczenia w ich obrocie.

4a. Karta przekazania odpadów komunalnych zawiera dodatkowo informacje o:

  1) nazwie gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości;

  2) obszarze gminy, z terenu której odpady komunalne są odbierane od właścicieli nieruchomości;

  3) dacie i godzinie rozpoczęcia i zakończenia odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;

  4) dacie i godzinie rozpoczęcia transportu odpadów komunalnych do następnego posiadacza odpadów;

  5) dacie i godzinie przejęcia odpadów komunalnych przez następnego posiadacza odpadów albo dacie i godzinie ich przekazania do stacji przeładunkowej, miejscu zbierania lub miejscu przetwarzania odpadów komunalnych, prowadzonych przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.

4b. Posiadacz odpadów zamieszcza informacje w karcie przekazania odpadów oraz karcie przekazania odpadów komunalnych odpowiednio do zakresu prowadzonej działalności.

5. Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2, sporządzane za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, nie wymagają opatrzenia ich podpisem.

6. Dokumenty ewidencji odpadów, o których mowa w ust. 1, sporządza się za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.