Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 9.11.2012 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2013 r. poz. 2

Art. 1. W ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

    1) uchyla się art. 209;

    2) w art. 283 w § 2 uchyla się pkt 1.

Art. 2. W ustawie z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. nr 212, poz. 1263 oraz z 2012 r. poz. 460 i 892) po art. 36 dodaje się art. 36a w brzmieniu:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 3. W ustawie z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej (Dz. U. z 2012 r. poz. 591) w art. 44 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 4. W ustawie z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników (Dz. U. z 2012 r. poz. 1314) w art. 8b ust. 2 otrzymuje brzmienie:

    "2. Potwierdzenie nadania NIP jest wydawane niezwłocznie, nie później niż w terminie 3 dni od dnia wpływu poprawnego zgłoszenia identyfikacyjnego do naczelnika urzędu skarbowego.".

Art. 5. Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.*)

______________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 2.01.2013 r.