Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2010.08.01
do 2015.06.30
zmieniony przez
art. 5 
Dz. U. z 2010 r. nr 125, poz. 842
Istniejące wersje czasowe art. 72
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.12.18
2010.08.01
zmieniony przez
2015.07.01
zmieniony przez
2016.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1137
2017.11.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2204
2018.08.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1600
2019.10.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1950
2020.08.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1444
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 72. § 1. Zawieszając wykonanie kary, sąd może zobowiązać skazanego do:

  1) informowania sądu lub kuratora o przebiegu okresu próby,

  2) przeproszenia pokrzywdzonego,

  3) wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie innej osoby,

  4) wykonywania pracy zarobkowej, do nauki lub przygotowania się do zawodu,

  5) powstrzymania się od nadużywania alkoholu lub używania innych środków odurzających,

  6) poddania się leczeniu, w szczególności odwykowemu lub rehabilitacyjnemu, albo oddziaływaniom terapeutycznym,

  6a) uczestnictwa w oddziaływaniach korekcyjno-edukacyjnych,

  7) powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach,

  7a) powstrzymania się od kontaktowania się z pokrzywdzonym lub innymi osobami w określony sposób lub zbliżania się do pokrzywdzonego lub innych osób,

  7b) opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym,

  8) innego stosownego postępowania w okresie próby, jeżeli może to zapobiec popełnieniu ponownie przestępstwa.

§ 1a. Nakładając na sprawcę przestępstwa popełnionego z użyciem przemocy lub groźby bezprawnej wobec osoby najbliższej obowiązek wymieniony w § 1 pkt 7b sąd określa sposób kontaktu skazanego z pokrzywdzonym.

§ 2. Sąd może zobowiązać skazanego do naprawienia szkody w całości lub w części, chyba że orzekł środek karny wymieniony w art. 39 pkt 5, albo do uiszczenia świadczenia wymienionego w art. 39 pkt 7.