Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.11.29
do 2018.08.20
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2204
Istniejące wersje czasowe art. 101
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2008.12.18
2014.05.26
zmieniony przez
2015.07.01
zmieniony przez
2016.07.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1137
2017.11.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2204
2018.08.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1600
2019.10.14 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1950
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 101. § 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

  1) 30 - gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa;

  2) 20 - gdy czyn stanowi inną zbrodnię;

  2a) 15 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;

  3) 10 - gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;

  4) 5 - gdy chodzi o pozostałe występki.

  5) (uchylony)

§ 2. Karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia.

§ 3. W wypadkach przewidzianych w § 1 lub 2, jeżeli dokonanie przestępstwa zależy od nastąpienia określonego w ustawie skutku, bieg przedawnienia rozpoczyna się od czasu, gdy skutek nastąpił.

§ 4. W przypadku:

  1) występków przeciwko życiu i zdrowiu, popełnionych na szkodę małoletniego, zagrożonych karą, której górna granica przekracza 5 lat pozbawienia wolności,

  2) przestępstw określonych w rozdziale XXV, popełnionych na szkodę małoletniego albo gdy treści pornograficzne obejmują udział małoletniego

- przedawnienie karalności przestępstwa nie może nastąpić przed ukończeniem przez niego 30. roku życia.