Ustawa z dnia 6.06.1997 r. Kodeks karny

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.08.01
do 2009.12.31
zmieniony przez
art. 72 
Dz. U. z 2009 r. nr 62, poz. 504

Art. 39. Środkami karnymi są:

  1) pozbawienie praw publicznych,

  2) zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej,

  2a) zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,

  2b) obowiązek powstrzymania się od przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, zakaz kontaktowania się z określonymi osobami lub zakaz opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu,

  2c) zakaz wstępu na imprezę masową,

  3) zakaz prowadzenia pojazdów,

  4) przepadek,

  5) obowiązek naprawienia szkody,

  6) nawiązka,

  7) świadczenie pieniężne,

  8) podanie wyroku do publicznej wiadomości.