Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 7.12.2012 r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2012 r. poz. 1407

Art. 1. W ustawie z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. poz. 461 i 1101) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 31 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Rejestrację prowadzi się na podstawie danych osobowych określonych w art. 44a ust. 2 pkt 1-6, 8-10 i 13-16 oraz w ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993, z późn. zm.), o których mowa w art. 49 ust. 2b pkt 1, uzyskanych z ewidencji ludności prowadzonej przez wójtów lub burmistrzów (prezydentów miast).";

  2) w art. 49 w ust. 2b pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) ze zbioru danych osobowych PESEL - określone w art. 44a ust. 2 pkt 1-6, 8-10 i 13-16 oraz w ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych;";

  3) w art. 54 w ust. 1a w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3.

Art. 3. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2010 r. nr 220, poz. 1447, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 26 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Organ gminy przekształca wniosek, o którym mowa w ust. 2, na formę dokumentu elektronicznego, opatruje go podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym, albo podpisuje podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisuje w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby przesyłającej wniosek oraz czasu jego przesłania i przesyła go do CEIDG nie później niż następnego dnia roboczego od dnia jego otrzymania.";

  2) w art. 27 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

   "7. Wniosek o wpis do CEIDG składany w sposób określony w art. 26 ust. 1 opatrzony jest podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą kwalifikowanego certyfikatu, przy zachowaniu zasad przewidzianych w przepisach o podpisie elektronicznym albo podpisywany podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, albo podpisywany w inny sposób akceptowany przez system CEIDG umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby składającej wniosek i czas jego złożenia.".

Art. 4. W ustawie z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (Dz. U. nr 167, poz. 1131 oraz z 2011 r. nr 133, poz. 768) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 1 uchyla się pkt 3;

  2) w art. 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Użyte w niniejszej ustawie określenia oznaczają:

    1) data wydania dowodu osobistego - datę personalizacji dowodu osobistego;

    2) dokumentacja związana z dowodami osobistymi - ogół dokumentów w postaci papierowej lub elektronicznej sporządzanych w związku z wydawaniem dowodów osobistych zarówno przez wnioskodawców, jak i organy administracji publicznej;

    3) personalizacja dowodu osobistego - wprowadzenie danych przyszłego posiadacza dowodu osobistego do blankietu dowodu osobistego;

    4) utrata dowodu osobistego - brak fizycznej kontroli nad dowodem osobistym przez jego posiadacza, który nastąpił w wyniku przestępstwa, zagubienia lub innego zdarzenia losowego;

    5) wnioskodawca - osobę ubiegającą się o wydanie dowodu osobistego lub osobę składającą wniosek na jej rzecz na zasadach określonych w niniejszej ustawie;

    6) wydanie dowodu osobistego - czynności materialno-techniczne organu gminy mające na celu wystawienie dowodu osobistego na rzecz osoby obowiązanej lub uprawnionej do jego posiadania oraz przekazanie go tej osobie.";

  3) uchyla się art. 3;

  4) tytuł rozdziału 2 otrzymuje brzmienie:

  "Zakres danych zawartych w dowodzie osobistym";

  5) uchyla się art. 11;

  6) w art. 12 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

  "W dowodzie osobistym zamieszcza się:";

  7) uchyla się art. 13-19, art. 21 i art. 22;

  8) uchyla się rozdział 4;

  9) w art. 46:

   a) w ust. 1: 

    - pkt 2 otrzymuje brzmienie:

     "2) zmiany danych zawartych w dowodzie osobistym, z wyjątkiem zmiany nazwy organu wydającego;", 

    - pkt 4 otrzymuje brzmienie:

     "4) utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza;",

    - w pkt 5 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 6 i 7,

   b) w ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) niezwłocznie - w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4.",

   c) uchyla się ust. 3;

  10) w art. 48 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) dane, o których mowa w art. 28 pkt 2-6;";

  11) w art. 50:

   a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

    "1. W okresie ważności dowód osobisty unieważnia się w przypadkach, o których mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2-5, w przypadku utraty obywatelstwa polskiego, zgonu posiadacza dowodu osobistego oraz wydania decyzji o odmowie wydania dowodu osobistego, o której mowa w art. 32, jeżeli dowód został uprzednio wystawiony.",

   b) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) z dniem przekazania posiadaczowi nowego dowodu osobistego, w przypadku, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 3;";

  12) w art. 56:

   a) uchyla się pkt 5,

   b) pkt 7 otrzymuje brzmienie:

    "7) dane zawarte w ogólnokrajowej ewidencji wydanych i unieważnionych dowodów osobistych dotyczące dowodów osobistych wydanych na podstawie wniosków złożonych od dnia 1 stycznia 2001 r. do dnia 31 grudnia 2014 r.;";

  13) w art. 57 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Organ gminy ma bezpośredni dostęp do danych gromadzonych w Rejestrze Dowodów Osobistych.";

  14) w art. 63 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Organ gminy na wniosek zainteresowanej osoby, złożony w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, wydaje zaświadczenie zawierające pełny odpis danych, o których mowa w art. 56 pkt 1, 3, 4, 7 i 8, dotyczących tej osoby przetwarzanych przez ten organ w Rejestrze Dowodów Osobistych.";

  15) uchyla się art. 64;

  16) w art. 65 w ust. 2 w pkt 2 średnik zastępuje się kropką i uchyla się pkt 3;

  17) w art. 79 część wspólna otrzymuje brzmienie:

   "podlega karze ograniczenia wolności albo karze grzywny.";

  18) uchyla się art. 81, art. 84 i art. 86;

  19) art. 88 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 88. Dowody osobiste wydane przed dniem 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność do upływu terminów w nich określonych.";

  20) w art. 91 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

   "1. Z dniem 1 stycznia 2015 r. likwiduje się ogólnokrajową ewidencję wydanych i unieważnionych dowodów osobistych oraz gminne ewidencje wydanych i unieważnionych dowodów osobistych.";

  21) art. 93 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 93. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.".

Art. 5. W ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. nr 217, poz. 1427, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) użyte w art. 7 w ust. 1 w pkt 3 w lit. d oraz w art. 43 w ust. 1 i 3 wyrazy "Wspólnot Europejskich" zastępuje się wyrazami "Unii Europejskiej";

  2) w art. 10 w ust. 1 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) kierownik urzędu stanu cywilnego właściwy do sporządzenia aktu urodzenia i dokonywania w nim zmian - w zakresie danych, o których mowa w art. 8 pkt 1-11, 14, 15 i 18;";

  3) art. 29 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 29. Zameldowania w stosunku do dzieci osób, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1, urodzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje z urzędu kierownik urzędu stanu cywilnego sporządzający akt urodzenia. Zameldowanie na pobyt stały lub czasowy następuje z dniem sporządzenia aktu urodzenia, w miejscu stałego albo czasowego pobytu rodziców albo tego z rodziców, u którego dziecko faktycznie przebywa.";

  4) w art. 43 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

   "4. Cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 1, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo oraz ważny dokument potwierdzający prawo stałego pobytu lub zaświadczenie o zarejestrowaniu pobytu obywatela Unii Europejskiej lub, w przypadku braku zaświadczenia, składa oświadczenie o zarejestrowaniu pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a cudzoziemiec, o którym mowa w art. 41 ust. 2, dokonujący zameldowania na pobyt czasowy - ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej.";

  5) uchyla się art. 62a;

  6) art. 69 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 69. Postępowania administracyjne wszczęte na podstawie ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006 r. nr 139, poz. 993, z późn. zm.) i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w sprawach indywidualnych o:

    1) zameldowanie, uchylenie czynności materialno-technicznej zameldowania oraz wymeldowanie, udostępnienie danych ze zbioru PESEL i gminnych zbiorów meldunkowych - prowadzi się na podstawie niniejszej ustawy;

    2) udostępnienie danych z wojewódzkich zbiorów meldunkowych - umarza się.";

  7) użyte w art. 70 w ust. 1, w art. 71 w ust. 1 i w art. 73 wyrazy "art. 62a" zastępuje się wyrazami "art. 69";

  8) w art. 70 uchyla się ust. 2;

  9) użyte w art. 74-76 i w art. 78 wyrazy "1 stycznia 2014 r." zastępuje się wyrazami "1 stycznia 2016 r.";

  10) art. 77 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 77. Ilekroć w art. 45 ust. 2 i art. 51 ust. 1 jest mowa o organie lub organach od dnia 1 stycznia 2016 r., należy przez to rozumieć ministra właściwego do spraw wewnętrznych.";

  11) uchyla się art. 79;

  12) art. 80 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 80. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r., z wyjątkiem art. 62, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.".

Art. 6. Zameldowanie na pobyt czasowy trwający do 3 miesięcy obywateli polskich oraz cudzoziemców, o których mowa w art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych, dokonane na podstawie tej ustawy wygasa z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, zachowują moc do czasu wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, jednak nie dłużej niż przez 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie z dniem 31 grudnia 2012 r., z wyjątkiem art. 1 pkt 23, który wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r.