Ustawa z dnia 6.12.2008 r. o podatku akcyzowym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2009.01.12
do 2010.08.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11
Istniejące wersje czasowe art. 25
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2009 r. nr 3, poz. 11
2010.09.01
uchylony przez
2011.05.26 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2011 r. nr 108, poz. 626
2014.06.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 752
2017.01.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 43
2018.06.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1114
2019.05.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 864
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 25. 1. W przypadku składania deklaracji podatkowej i wpłaty akcyzy, o której mowa w art. 24 pkt 1 lub 2, za okres dłuższy niż dwa miesiące, podatnik posiadający koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo energetyczne oraz podmiot reprezentujący są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, do obliczenia i zapłaty akcyzy wstępnie za okresy miesięczne, na rachunek właściwej izby celnej, na podstawie szacunków dokonanych w oparciu o ewidencję, o której mowa w art. 91.

2. Wstępnych wpłat akcyzy za okresy miesięczne, zwanych dalej "wpłatami miesięcznymi", dokonuje się w terminie do 25. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powstał obowiązek podatkowy z tytułu czynności, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 1 i 2.

3. Podmiot reprezentujący, o którym mowa w art. 13 ust. 5, jest obowiązany uzyskać informacje o ilości energii elektrycznej przesłanej nabywcy końcowemu od podmiotu dostarczającego tę energię elektryczną.

4. Wpłaty miesięczne są uwzględniane w deklaracjach podatkowych, o których mowa w art. 24.

5. Wpłaty miesięczne są obniżane o kwoty przysługujących podatnikowi zwolnień i obniżeń akcyzy.

6. Nadpłatę wpłat miesięcznych wykazaną w deklaracji podatkowej, o której mowa w art. 24 pkt 1 lub 2, rozlicza się przy wpłatach miesięcznych za następne okresy rozliczeniowe, jeżeli podatnik nie posiada zaległości podatkowych oraz bieżących zobowiązań podatkowych ani nie złoży wniosku o zaliczenie nadpłaty w całości albo w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych.

7. Wpłaty miesięczne stanowią zaliczki na akcyzę.