Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.05.16
do 2018.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 917
Istniejące wersje czasowe art. 94
Tekst ujednolicony przez redakcję na dzień:
2009.01.01
2014.11.04 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 1502
2016.10.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1666
2018.01.12 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 108
2018.05.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 917
2019.01.01
zmieniony przez
2019.06.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1040
2020.07.30 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1320
2022.07.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1510
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 94. Pracodawca jest obowiązany w szczególności:

  1) zaznajamiać pracowników podejmujących pracę z zakresem ich obowiązków, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych stanowiskach oraz ich podstawowymi uprawnieniami;

  2) organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy, jak również osiąganie przez pracowników, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji, wysokiej wydajności i należytej jakości pracy;

  2a) organizować pracę w sposób zapewniający zmniejszenie uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie;

  2b) przeciwdziałać dyskryminacji w zatrudnieniu, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną, a także ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony albo w pełnym lub w niepełnym wymiarze czasu pracy;

  3) (uchylony)

  4) zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy;

  5) terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie;

  6) ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych;

  7) stwarzać pracownikom podejmującym zatrudnienie po ukończeniu szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe lub szkoły wyższej warunki sprzyjające przystosowaniu się do należytego wykonywania pracy;

  8) zaspokajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników;

  9) stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy;

  9a) prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników;

  9b) przechowywać dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników w warunkach niegrożących uszkodzeniem lub zniszczeniem;

  10) wpływać na kształtowanie w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.