Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30.08.2012 r. o sprostowaniu błędu

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2012 r. poz. 1010

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 197, poz. 1172 i nr 232, poz. 1378) w jednolitym tekście ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiącym załącznik do obwieszczenia Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. nr 74, poz. 397), w art. 17 w ust. 1 pkt 6c powinien mieć brzmienie:

    "6c) dochody organizacji pożytku publicznego, o których mowa w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - w części przeznaczonej na działalność statutową, z wyłączeniem działalności gospodarczej;".