Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 4.02.2011 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 48, poz. 247

Art. 1. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 6:

   a) po ust. 2 dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

    "2a. Komisja egzaminacyjna przeprowadza egzamin w terminie 60 dni od dnia złożenia wniosku o jego przeprowadzenie.

    2b. W komisjach egzaminacyjnych nie mogą uczestniczyć osoby wykonujące działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego taksówką.",

   b) w ust. 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:

    "3) miasto stołeczne Warszawę.",

   c) uchyla się ust. 6 i 7;

  2) w art. 15 w ust. 1 w pkt 2 lit. c otrzymuje brzmienie:

   "c) odstąpił licencję lub wypis z licencji osobie trzeciej,";

  3) w art. 18 po ust. 4 dodaje się ust. 4a i 4b w brzmieniu:

   "4a. Przewóz okazjonalny wykonuje się pojazdem samochodowym przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu powyżej 7 osób łącznie z kierowcą.

   4b. Dopuszcza się przewóz okazjonalny pojazdami zabytkowymi niespełniającymi kryterium konstrukcyjnego określonego w ust. 4a.";

  4) w art. 24:

   a) ust. 1-6 otrzymują brzmienie:

    "1. Zezwolenie zmienia się na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:

     1) oznaczenia przedsiębiorcy;

     2) siedziby i adresu przedsiębiorcy.

    2. Zezwolenie może być zmienione na wniosek jego posiadacza w razie zmiany:

     1) przebiegu linii regularnej, rozkładu jazdy, zwiększenia pojemności pojazdów, częstotliwości ich kursowania lub zmian godzin odjazdów z poszczególnych przystanków;

     2) zagranicznego przewoźnika drogowego, z którym zawarto umowę o wspólnym prowadzeniu linii regularnej w międzynarodowym transporcie drogowym.

    3. Zezwolenie wygasa w razie:

     1) zrzeczenia się zezwolenia, z zastrzeżeniem ust. 6;

     2) upływu terminu określonego w zezwoleniu;

     3) wystąpienia okoliczności, o których mowa w art. 16 ust. 1.

    4. Zezwolenie cofa się w razie:

     1) cofnięcia licencji;

     2) naruszenia lub zmiany warunków, na jakich zezwolenie zostało wydane oraz określonych w zezwoleniu;

     3) niewykonywania przez przedsiębiorcę, na skutek okoliczności zależnych od niego, przewozów regularnych co najmniej przez 3 miesiące;

     4) odstąpienia zezwolenia osobie trzeciej, przy czym nie jest odstąpieniem zezwolenia powierzenie wykonania przewozu innemu przewoźnikowi, o którym mowa w art. 5 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. - Prawo przewozowe.

    5. W razie cofnięcia zezwolenia wniosek o ponowne wydanie zezwolenia nie może być rozpatrzony wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia, w którym decyzja o cofnięciu stała się ostateczna.

    6. Przedsiębiorca nie może zrzec się zezwolenia w przypadku wszczęcia postępowania o cofnięcie zezwolenia.",

   b) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

    "6a. Przepisy ust. 1-6 nie dotyczą zezwoleń, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. b.";

  5) w art. 92a w ust. 1 w pkt 3 na końcu dodaje się przecinek i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

   "4) polegające na wykonywaniu przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b";

  6) w załączniku do ustawy, w tabeli po lp. 2.9 dodaje się lp. 2.10 w brzmieniu:

2.10.

Wykonywanie przewozu okazjonalnego samochodem niespełniającym kryterium konstrukcyjnego określonego w art. 18 ust. 4a, z zastrzeżeniem przewozów, o których mowa w art. 18 ust. 4b

15.000

Art. 2. Termin na przeprowadzenie egzaminów, co do których wnioski o ich przeprowadzenie złożone zostały przed dniem wejścia w życie ustawy, liczy się od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 3. Przedsiębiorcy wykonujący do dnia wejścia w życie ustawy działalność gospodarczą w zakresie przewozu okazjonalnego mogą ją wykonywać, na dotychczasowych zasadach przez okres określony w licencji, nie dłużej jednak niż w okresie roku od dnia wejścia w życie ustawy.

Art. 4. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 4, który wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

________________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 7.03.2011 r.