Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 23.10.2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks spółek handlowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2008 r. nr 217, poz. 1381

Art. 1. W ustawie z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. nr 94, poz. 1037, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 4 w § 1 w pkt 4 lit. d otrzymuje brzmienie:

"d) członkowie jej zarządu stanowią więcej niż połowę członków zarządu innej spółki kapitałowej (spółki zależnej) albo spółdzielni (spółdzielni zależnej), lub";

2) w art. 26 § 4 otrzymuje brzmienie:

"§ 4. Spółka, o której mowa w art. 860 Kodeksu cywilnego (spółka cywilna), może być przekształcona w spółkę jawną. Przekształcenie wymaga zgłoszenia do sądu rejestrowego przez wszystkich wspólników. Przepisy § 1-3 stosuje się odpowiednio.";

3) art. 33 otrzymuje brzmienie:

"Art. 33. Kto zawiera umowę spółki jawnej z przedsiębiorcą jednoosobowym, który wniósł do spółki przedsiębiorstwo, odpowiada także za zobowiązania powstałe przy prowadzeniu tego przedsiębiorstwa przed dniem utworzenia spółki do wartości wniesionego przedsiębiorstwa według stanu w chwili wniesienia, a według cen w chwili zaspokojenia wierzyciela.";

4) art. 92 otrzymuje brzmienie:

"Art. 92. Umowa spółki partnerskiej powinna być zawarta na piśmie pod rygorem nieważności.";

5) w art. 154 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 5.000 złotych.";

6) w art. 173 uchyla się § 2 i 3;

7) w art. 179 § 2 otrzymuje brzmienie:

"§ 2. Zwrot dopłat może nastąpić po upływie miesiąca od dnia ogłoszenia o zamierzonym zwrocie w piśmie przeznaczonym do ogłoszeń spółki.";

8) w art. 193 dodaje się § 4 w brzmieniu:

"§ 4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale wspólników. Jeżeli uchwała wspólników takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez zarząd.";

9) w art. 303 uchyla się § 3 i 4;

10) w art. 308 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Kapitał zakładowy spółki powinien wynosić co najmniej 100.000 złotych.";

11) w art. 348 dodaje się § 4 w brzmieniu:

"§ 4. Dywidendę wypłaca się w dniu określonym w uchwale walnego zgromadzenia. Jeżeli uchwała walnego zgromadzenia takiego dnia nie określa, dywidenda jest wypłacana w dniu określonym przez radę nadzorczą.";

12) w art. 405 uchyla się § 2;

13) w art. 595 § 1 otrzymuje brzmienie:

"§ 1. Kto, będąc członkiem zarządu spółki kapitałowej, dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 206 § 1 i art. 374 § 1, nie zawierają danych określonych w tych przepisach albo będąc komplementariuszem spółki komandytowo-akcyjnej uprawnionym do reprezentowania spółki dopuszcza do tego, że pisma i zamówienia handlowe oraz informacje, o których mowa w art. 127 § 5, nie zawierają danych określonych w tym przepisie

- podlega grzywnie do 5.000 złotych.";

14) uchyla się art. 626 i 627.

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.1)

________________
1)Ustawa została ogłoszona w dniu 8.12.2008 r.