Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2019.03.15
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 505

Art. 163. Do powstania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga się:

    1) zawarcia umowy spółki;

    2) wniesienia przez wspólników wkładów na pokrycie całego kapitału zakładowego, a w razie objęcia udziału za cenę wyższą od wartości nominalnej, także wniesienia nadwyżki, z uwzględnieniem art. 158 § 11;

    3) powołania zarządu;

    4) ustanowienia rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej, jeżeli wymaga tego ustawa lub umowa spółki;

    5) wpisu do rejestru.