Ustawa z dnia 15.09.2000 r. Kodeks spółek handlowych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.09.29
do 2016.10.06
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1578

Art. 58. § 1. Rozwiązanie spółki powodują:

  1) przyczyny przewidziane w umowie spółki;

  2) jednomyślna uchwała wszystkich wspólników;

  3) ogłoszenie upadłości spółki;

  4) śmierć wspólnika lub ogłoszenie jego upadłości;

  5) wypowiedzenie umowy spółki przez wspólnika lub wierzyciela wspólnika;

  6) prawomocne orzeczenie sądu.

§ 2. Uchwała o rozwiązaniu spółki, której umowa została zawarta przy wykorzystaniu wzorca umowy, może zostać podjęta przy wykorzystaniu wzorca uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym. Podjęcie uchwały przy wykorzystaniu wzorca uchwały wymaga wypełnienia formularza uchwały udostępnionego w systemie teleinformatycznym i opatrzenia uchwały bezpiecznymi podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy pomocy ważnych kwalifikowanych certyfikatów albo podpisami potwierdzonymi profilem zaufanym ePUAP. Uchwała taka jest równoważna z uchwałą w formie pisemnej.