Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2007.07.13
do 2010.04.02
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874
Istniejące wersje czasowe art. 39a
2007.07.13 Tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874
2010.04.03
zmieniony przez
2012.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 1265
2013.01.19
zmieniony przez
2013.12.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1414
2016.11.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1907
2017.11.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2200
2019.01.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 58
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 39a. 1. Przedsiębiorca lub inny podmiot wykonujący przewóz drogowy może zatrudnić kierowcę, jeżeli osoba ta:

  1) ukończyła 21 lat;

  2) posiada odpowiednie uprawnienie do kierowania pojazdem samochodowym, określone w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;

  3) nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

  4) nie ma przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy;

  5) uzyskała kwalifikację wstępną;

  6) ukończyła szkolenie okresowe.

2. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, nie dotyczy kierowcy wykonującego przewóz drogowy rzeczy pojazdem samochodowym lub zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t.

3. Wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 5 i 6, nie stosuje się do kierowcy pojazdu:

  1) do kierowania którego wymagane jest prawo jazdy kategorii A1, A, B1, B lub B+E;

  2) którego konstrukcja ogranicza prędkość do 45 km/h;

  3) wykorzystywanego przez siły zbrojne;

  4) obrony cywilnej, jednostek ochrony przeciwpożarowej lub jednostek odpowiedzialnych za utrzymanie bezpieczeństwa lub porządku publicznego;

  5) poddawanego testom drogowym do celów rozwoju technicznego przez producentów, jednostki badawczo-rozwojowe lub szkoły wyższe;

  6) odbywającego przejazd bez osób lub ładunku:

   a) w celu dokonania jego naprawy lub konserwacji,

   b) z miejsca zakupu lub odbioru;

  7) używanego w sytuacjach zagrożenia lub przeznaczonego do akcji ratunkowych;

  8) wykorzystywanego do:

   a) nauki jazdy osób ubiegających się o prawo jazdy,

   b) szkolenia osób posiadających prawo jazdy,

   c) przeprowadzania państwowego egzaminu osób ubiegających się o prawo jazdy;

  9) wykorzystywanego do użytku osobistego w przewozie drogowym osób lub rzeczy;

  10) wykorzystywanego do przewozu materiałów lub urządzeń niezbędnych kierowcy do jego pracy, pod warunkiem że prowadzenie pojazdu nie jest jego podstawowym zajęciem.