Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2007.07.13
do 2010.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874

Art. 30a. 1. Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

    1) rodzaje certyfikatów, o których mowa w art. 30 ust. 4, i terminy ich ważności;

    2) dokumenty, na podstawie których jest wydawany i wznawiany certyfikat;

    3) wzory certyfikatów.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw transportu uwzględni w szczególności:

    1) wymagania dyrektywy 96/96/WE w sprawie zbliżenia ustawodawstw państw członkowskich dotyczących badań przydatności do ruchu drogowego pojazdów silnikowych i ich przyczep, zmienionej dyrektywą 1999/52/WE, dla celów rezolucji CEMT/CM (2001)9/Final;

    2) zakres niezbędnych danych umieszczonych w certyfikatach.