Ustawa z dnia 6.09.2001 r. o transporcie drogowym1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2007.07.13
do 2011.06.30
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874
Istniejące wersje czasowe art. 8
2007.07.13 Tekst jednolity
Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874
2011.07.01
zmieniony przez
2012.11.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2012 r. poz. 1265
2013.08.15
zmieniony przez
2013.12.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1414
2016.10.07
zmieniony przez
2016.11.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1907
2017.11.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 2200
2019.01.11 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 58
2019.11.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 2140
2020.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 8. 1. Licencji udziela się na pisemny wniosek przedsiębiorcy.

2. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać:

  1) oznaczenie przedsiębiorcy, jego siedzibę i adres;

  2) numer w rejestrze przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej;

  3) określenie rodzaju i zakresu, a w krajowym transporcie drogowym taksówką - także obszaru;

  4) rodzaj i liczbę pojazdów samochodowych, którymi dysponuje przedsiębiorca ubiegający się o udzielenie licencji;

  5) czas, na jaki licencja ma być udzielona.

3. Do wniosku o udzielenie licencji, z zastrzeżeniem ust. 4, należy dołączyć:

  1) odpis z rejestru przedsiębiorców albo z ewidencji działalności gospodarczej;

  2) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji statystycznej (REGON);

  3) kserokopię zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej (NIP);

  4) kserokopię certyfikatu kompetencji zawodowych przedsiębiorcy lub osoby zarządzającej transportem drogowym w przedsiębiorstwie;

  5) zaświadczenie z rejestru skazanych stwierdzające niekaralność osób, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 1;

  6) dokumenty potwierdzające spełnienie warunków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 3;

  7) oświadczenie o zamiarze zatrudnienia kierowców spełniających warunki, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 4 lub w art. 6 ust. 1 pkt 2;

  8) wykaz pojazdów samochodowych wraz z kserokopiami krajowych dokumentów dopuszczających pojazd do ruchu, a w przypadku gdy przedsiębiorca nie jest właścicielem tych pojazdów - również dokument potwierdzający prawo do dysponowania nimi.

4. Przy składaniu wniosku o udzielenie licencji nie dołącza się dokumentów, o których mowa:

  1) w ust. 3 pkt 4 i 6 - gdy wniosek dotyczy licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką;

  2) w ust. 3 pkt 7 i 8 - gdy wniosek dotyczy licencji na wykonywanie transportu drogowego wyłącznie w zakresie, o którym mowa w art. 4 pkt 3 lit. b.