Ustawa z dnia 14.06.2012 r. o zmianie ustawy o działalności leczniczej oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2012.06.29
do 2013.11.20
tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 742
Istniejące wersje czasowe art. 11
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2012 r. poz. 742
2013.11.21
zmieniony przez
2015.12.02
zmieniony przez
2016.07.15
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 11. 1. Przepisy art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b, art. 25 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 oraz art. 108 ust. 1 pkt 3 w zakresie dotyczącym art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1, oraz art. 25 ust. 1a-1f ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, stosuje się od dnia 1 stycznia 2014 r.

2.  W okresie do dnia 31 grudnia 2013 r. podmiot leczniczy prowadzący szpital może zawrzeć umowę ubezpieczenia z tytułu zdarzeń medycznych określonych w przepisach o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W takim przypadku przepis art. 25 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, stosuje się.

3.  W przypadku określonym w ust. 1 obowiązek określony w art. 25 ust. 2 ustawy, o której mowa w art. 1, powstaje z dniem 1 stycznia 2014 r.

4. Wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania w sprawie wykreślenia podmiotu leczniczego z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą z powodu niespełnienia wymogu określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1, podlegają umorzeniu z mocy prawa.

5. Do dnia 31 grudnia 2013 r. nie podlega odrzuceniu w postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej oferta złożona przez oferenta niespełniającego wyłącznie warunku określonego w art. 17 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy, o której mowa w art. 1.