Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 19.04.2012 r. sygn. akt P 41/11

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2012 r. poz. 476

Trybunał Konstytucyjny w składzie:

Stanisław Rymar - przewodniczący,

Stanisław Biernat,

Mirosław Granat,

Wojciech Hermeliński,

Andrzej Rzepliński - sprawozdawca,

protokolant: Grażyna Szałygo,

po rozpoznaniu, z udziałem Sejmu oraz Prokuratora Generalnego, na rozprawie w dniu 19 kwietnia 2012 r., pytania prawnego Sądu Okręgowego w Toruniu, czy art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, ze zm.) jest zgodny z art. 32 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,

orzeka:

Art. 94 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027, nr 216, poz. 1367, nr 225, poz. 1486, nr 227, poz. 1505, nr 234, poz. 1570 i nr 237, poz. 1654, z 2009 r. nr 6, poz. 33, nr 22, poz. 120, nr 26, poz. 157, nr 38, poz. 299, nr 92, poz. 753, nr 97, poz. 800, nr 98, poz. 817, nr 111, poz. 918, nr 118, poz. 989, nr 157, poz. 1241, nr 161, poz. 1278 i nr 178, poz. 1374, z 2010 r. nr 50, poz. 301, nr 107, poz. 679, nr 125, poz. 842, nr 127, poz. 857, nr 165, poz. 1116, nr 182, poz. 1228, nr 205, poz. 1363, nr 225, poz. 1465, nr 238, poz. 1578 i nr 257, poz. 1723 i 1725, z 2011 r. nr 45, poz. 235, nr 73, poz. 390, nr 81, poz. 440, nr 106, poz. 622, nr 112, poz. 654, nr 113, poz. 657, nr 122, poz. 696, nr 138, poz. 808, nr 149, poz. 887, nr 171, poz. 1016 i nr 205, poz. 1203 oraz z 2012 r. poz. 123), w brzmieniu obowiązującym do dnia 19 lipca 2011 r., jest niezgodny z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Ponadto postanawia:

na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 1 sierpnia 1997 r. o Trybunale Konstytucyjnym (Dz. U. nr 102, poz. 643, z 2000 r. nr 48, poz. 552 i nr 53, poz. 638, z 2001 r. nr 98, poz. 1070, z 2005 r. nr 169, poz. 1417, z 2009 r. nr 56, poz. 459 i nr 178, poz. 1375, z 2010 r. nr 182, poz. 1228 i nr 197, poz. 1307 oraz z 2011 r. nr 112, poz. 654) umorzyć postępowanie w pozostałym zakresie ze względu na niedopuszczalność wydania wyroku.