Ustawa z dnia 19.12.2008 r. o emeryturach pomostowych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2008.12.31
do 2011.07.19
tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656
Istniejące wersje czasowe art. 33
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2008 r. nr 237, poz. 1656
2011.07.20
zmieniony przez
2015.07.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 965
2017.03.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 664
2018.10.08 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1924
2022.06.27 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2022 r. poz. 1340
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 33. 1. Zarząd Zakładu:

    1) opracowuje projekt rocznego planu finansowego FEP w trybie określonym w przepisach dotyczących prac nad projektem budżetu państwa,

    2) sporządza roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego FEP,

    3) sporządza roczne sprawozdanie finansowe FEP, podlegające zaopiniowaniu przez biegłego rewidenta niebędącego pracownikiem Zakładu

- i przedkłada je do zatwierdzenia Prezesowi Rady Ministrów.

2. Zarząd Zakładu sporządza dla FEP prognozę wpływów i wydatków FEP dla kolejnych 5 lat obrotowych zgodnie z zasadami, o których mowa w art. 61 ust. 1 i 2 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.