Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 16.09.2011 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 234, poz. 1389

Art. 1. W ustawie z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyjnych (Dz. U. nr 146, poz. 1546, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 2. W ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397, z późn. zm.) w art. 6 w ust. 1 w pkt 10a:

  1) lit. b-d otrzymują brzmienie:

   "b) wyłącznym przedmiotem ich działalności jest zbiorowe lokowanie środków pieniężnych, zebranych w drodze publicznego lub niepublicznego proponowania nabycia ich tytułów uczestnictwa, w papiery wartościowe, instrumenty rynku pieniężnego i inne prawa majątkowe,

   c) prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, albo prowadzenie przez nie działalności wymaga zawiadomienia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę, w przypadku gdy:

    - prowadzą swoją działalność w formie instytucji wspólnego inwestowania typu zamkniętego oraz

    - zgodnie z dokumentami założycielskimi ich tytuły uczestnictwa nie są oferowane w drodze oferty publicznej ani dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym, ani wprowadzone do alternatywnego systemu obrotu oraz mogą być nabywane także przez osoby fizyczne wyłącznie gdy osoby te dokonają jednorazowego nabycia tytułów uczestnictwa o wartości nie mniejszej niż 40.000 euro,

   d) ich działalność podlega bezpośredniemu nadzorowi właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym mają siedzibę,";

  2) w lit. e na końcu średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. f w brzmieniu:

   "f) zarządzane są przez podmioty, które prowadzą swoją działalność na podstawie zezwolenia właściwych organów nadzoru nad rynkiem finansowym państwa, w którym podmioty te mają siedzibę;".

Art. 3. 1. Fundusze inwestycyjne utworzone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy są obowiązane dostosować treść statutów do przepisów ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Przepisu art. 117 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie stosuje się do funduszy inwestycyjnych utworzonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, w zakresie emisji certyfikatów inwestycyjnych dokonanych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 4. 1. Fundusze inwestycyjne zamknięte, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wyemitowały publiczne certyfikaty inwestycyjne lub dokonały przekształcenia certyfikatów inwestycyjnych w publiczne certyfikaty inwestycyjne, o którym mowa w art. 117 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi.

2. Fundusze inwestycyjne zamknięte, które przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy wyemitowały niepubliczne certyfikaty inwestycyjne, mogą stać się publicznymi funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi po uzyskaniu zezwolenia, o którym mowa w art. 117a ust. 1 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą. W takim przypadku fundusz nie załącza do wniosku dokumentów, o których mowa w art. 117b ust. 1 pkt 3-7 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Publiczne certyfikaty inwestycyjne i niepubliczne certyfikaty inwestycyjne z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stają się certyfikatami inwestycyjnymi.

Art. 5. 1. Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Wszczęte i niezakończone przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy postępowania w sprawie o wydanie zezwolenia na utworzenie funduszu inwestycyjnego zamkniętego emitującego wyłącznie niepubliczne certyfikaty inwestycyjne umarza się.

Art. 6. Towarzystwa funduszy inwestycyjnych prowadzące działalność określoną w art. 45 ust. 2 pkt 1 ustawy, o której mowa w art. 1, na podstawie zezwolenia udzielonego przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, są obowiązane do dostosowania prowadzonej działalności do wymogów określonych w art. 47 ust. 1a ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, w terminie 2 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 7. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 126 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 126 ust. 3 ustawy, o której mowa w art. 1, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 9 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 8. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.*)

__________________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 3.11.2011 r.