Ustawa z dnia 16.09.2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.11.03
do 2015.08.05
tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 234, poz. 1385
Istniejące wersje czasowe art. 43
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 234, poz. 1385
2015.08.06
zmieniony przez
2015.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1401
2016.06.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 825
2018.08.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1473
2019.07.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1317
2021.03.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 379
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 43. 1. Pożyczka może być udzielona przedsiębiorcy jednokrotnie do wysokości szkody poniesionej w wyniku powodzi, w związku z którą wydane zostało rozporządzenie, o którym mowa w art. 1 ust. 2, lecz nie więcej niż 50.000 zł.

2. W przypadku gdy przedsiębiorca przed wystąpieniem powodzi zawarł umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, kwota pożyczki nie może przekraczać różnicy między wysokością poniesionych szkód a wysokością odszkodowania przyznanego na dzień złożenia wniosku o udzielenie pożyczki.

3. Za ubezpieczenie przedsiębiorstwa uważa się ubezpieczenie od następstw klęsk żywiołowych przynajmniej jednego ze składników majątkowych przedsiębiorstwa.

4. Oszacowania szkód poniesionych przez przedsiębiorcę dokonuje, według wyboru przedsiębiorcy:

    1) komisja powołana przez fundusz pożyczkowy;

    2) rzeczoznawca lub biegły uprawniony do dokonywania wyceny środków trwałych lub aktywów obrotowych;

    3) rzeczoznawca majątkowy.

5. Koszt związany z oszacowaniem szkód przez rzeczoznawcę majątkowego, rzeczoznawcę lub biegłego, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, może zostać pokryty ze środków finansowych uzyskanych w ramach pożyczki.

6. W przypadku przedsiębiorcy, który przed wystąpieniem powodzi zawarł umowę ubezpieczenia przedsiębiorstwa od następstw klęsk żywiołowych, podstawę oszacowania szkody może stanowić oszacowanie dokonane przez ubezpieczyciela doręczone właściwemu funduszowi pożyczkowemu.