Ustawa z dnia 16.09.2011 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z usuwaniem skutków powodzi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.08.06
do 2015.09.15
zmieniony przez
art. 1 
Istniejące wersje czasowe art. 53
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 234, poz. 1385
2015.08.06
zmieniony przez
2015.09.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 1401
2016.06.10 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 825
2018.08.02 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 1473
2019.07.16 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 1317
2021.03.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 379
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 53. 1. Wybór funduszu pożyczkowego jest dokonywany na podstawie następujących kryteriów:

  1) doświadczenia w udzielaniu pożyczek;

  2) organizacji udzielania pożyczek;

  3) zasobów kadrowych przewidzianych do udzielania pożyczek;

  4) miejsca prowadzenia działalności statutowej przez fundusz pożyczkowy.

2. Do oferty fundusz pożyczkowy dołącza:

  1) kopię sprawozdania finansowego za ostatni zamknięty rok bilansowy;

  2) odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego równoważnego rejestru;

  3) oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art. 52 ust. 1 pkt 1 i ust. 2.

3. Minister właściwy do spraw gospodarki, w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej ministra właściwego do spraw gospodarki, ogłasza wynik konkursu. Ogłoszenie zawiera listę funduszy pożyczkowych, które złożyły ofertę, wraz z danymi teleadresowymi. Odwołanie od wyniku konkursu nie przysługuje.