Ustawa z dnia 19.08.2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2012.01.01
 
zmieniony przez
art. 8 
Istniejące wersje czasowe art. 117
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 227, poz. 1367
2012.01.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 117. W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. nr 125, poz. 874, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 50 w pkt 1:

   a) uchyla się lit. f,

   b) lit. g otrzymuje brzmienie:

    "g) wprowadzonych do obrotu ciśnieniowych urządzeń transportowych pod względem zgodności z wymaganiami technicznymi, dokumentacją techniczną i prawidłowością ich oznakowania, w zakresie określonym w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U. nr 227, poz. 1367),";

  2) w art. 87 w ust. 1 w pkt 3 uchyla się lit. b;

  3) w art. 90a ust. 2a otrzymuje brzmienie:

   "2a. Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego przekazuje Głównemu Inspektorowi Transportu Drogowego informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3, w tym informacje uzyskane od innych organów kontrolnych na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych.";

  4) (uchylony)

  5) (uchylony)