Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28.09.2011 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 222, poz. 1327

Na podstawie art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego (Dz. U. nr 116, poz. 1205, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa zakres półrocznej i rocznej informacji:

  1) sporządzanej przez instytucje finansowe o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych, zwanych dalej "IKE", oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, zwanych dalej "IKZE", oraz tryb przekazywania tych informacji organowi nadzoru;

  2) zbiorczej, sporządzanej przez organ nadzoru - o IKE oraz o IKZE prowadzonych przez nadzorowane przez ten organ instytucje finansowe - oraz tryb przekazywania tych informacji ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego.

§ 2. Instytucje finansowe prowadzące IKE sporządzają półroczne i roczne informacje o IKE w zakresie:

  1) liczby IKE prowadzonych na koniec okresu, za który jest sporządzana informacja, zwanego dalej "okresem sprawozdawczym", i wartości środków zgromadzonych na tych IKE;

  2) liczby IKE otwartych w okresie sprawozdawczym, z podziałem na oszczędzających, którzy:

   a) założyli IKE po raz pierwszy,

   b) dokonali wypłaty transferowej - z podziałem na wypłaty transferowe z IKE i z programu emerytalnego;

  3) liczby i wartości dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym:

   a) wypłat jednorazowych,

   b) wypłat w ratach;

  4) liczby i wartości dokonanych z IKE w okresie sprawozdawczym:

   a) zwrotów,

   b) częściowych zwrotów;

  5) liczby i wartości wypłat transferowych przyjętych z IKE i z programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym;

  6) liczby i wartości wypłat transferowych dokonanych na IKE i do programu emerytalnego w okresie sprawozdawczym;

  7) liczby IKE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym, wartości wpłat na IKE dokonywanych w okresie sprawozdawczym oraz średniej wysokości wpłat na IKE w okresie sprawozdawczym, liczonej jako suma wpłat na IKE podzielona przez liczbę IKE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym;

  8) liczby IKE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego, z podziałem oszczędzających na grupy wiekowe i płeć, w następujących grupach:

   a) do 30 lat,

   b) 31-40 lat,

   c) 41-50 lat,

   d) 51-60 lat,

   e) ponad 60 lat.

§ 3. Instytucje finansowe prowadzące IKZE sporządzają półroczne i roczne informacje o IKZE w zakresie:

  1) liczby IKZE prowadzonych na koniec okresu, za który jest sporządzana informacja, i wartości środków zgromadzonych na tych IKZE;

  2) liczby IKZE otwartych w okresie sprawozdawczym, z podziałem na oszczędzających, którzy:

   a) założyli IKZE po raz pierwszy,

   b) dokonali wypłaty transferowej z IKZE;

  3) liczby i wartości dokonanych z IKZE w okresie sprawozdawczym:

   a) wypłat jednorazowych,

   b) wypłat w ratach;

  4) liczby i wartości zwrotów dokonanych z IKZE w okresie sprawozdawczym;

  5) liczby i wartości wypłat transferowych przyjętych z IKZE w okresie sprawozdawczym;

  6) liczby i wartości wypłat transferowych dokonanych na IKZE w okresie sprawozdawczym;

  7) liczby IKZE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym, wartości wpłat na IKZE dokonywanych w okresie sprawozdawczym oraz średniej wysokości wpłat na IKZE w okresie sprawozdawczym, liczonej jako suma wpłat na IKZE podzielona przez liczbę IKZE, na które dokonywano wpłaty w okresie sprawozdawczym;

  8) liczby IKZE prowadzonych na koniec okresu sprawozdawczego, z podziałem oszczędzających na grupy wiekowe i płeć, w następujących grupach:

   a) do 30 lat,

   b) 31-40 lat,

   c) 41-50 lat,

   d) 51-60 lat,

   e) 61-65 lat,

   f) ponad 65 lat.

§ 4. 1. Półroczna informacja o IKE oraz półroczna informacja o IKZE prowadzonych przez instytucję finansową obejmuje dane za pierwsze sześć miesięcy roku kalendarzowego i jest sporządzana na dzień 30 czerwca.

2. Roczna informacja o IKE oraz roczna informacja o IKZE prowadzonych przez instytucję finansową obejmuje dane za rok kalendarzowy i jest sporządzana na dzień 31 grudnia.

3. W przypadku określonym w art. 23 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o indywidualnych kontach emerytalnych oraz indywidualnych kontach zabezpieczenia emerytalnego, fundusze inwestycyjne prowadzące IKE lub IKZE tego samego oszczędzającego upoważniają zarządzające nimi towarzystwo funduszy inwestycyjnych do sporządzenia i przekazania informacji, o których mowa odpowiednio w § 2 lub w § 3. W takim przypadku informacje, o których mowa w § 2 lub w § 3, są przedstawiane łącznie przez to towarzystwo, przy czym umowy różnych funduszy z tym samym oszczędzającym są ujmowane w sporządzanej informacji jako jedno IKE albo jedno IKZE.

4. Dobrowolny fundusz emerytalny upoważnia zarządzające nim powszechne towarzystwo emerytalne do sporządzenia i przekazania informacji, o których mowa w § 2 oraz w § 3.

§ 5. Organ nadzoru sporządza zbiorcze półroczne i roczne informacje w zakresie, o którym mowa odpowiednio w § 2 lub w § 3, na podstawie półrocznych i rocznych informacji otrzymanych od nadzorowanych przez ten organ instytucji finansowych.

§ 6. Informacje, o których mowa w § 2 oraz w § 3, instytucje finansowe przekazują organowi nadzoru w formie elektronicznej w formacie pliku uzgodnionym z organem nadzoru.

§ 7. Informacje, o których mowa w § 5, organ nadzoru przekazuje ministrowi właściwemu do spraw zabezpieczenia społecznego w formie pisemnej przesyłką poleconą oraz w formie elektronicznej w formacie pliku uzgodnionym z ministrem.

§ 8. 1. Informacje, o których mowa w § 2, sporządzane za pierwsze półrocze 2012 r. i za 2012 r. obejmują również dane:

  1) o liczbie IKE, z których w okresie sprawozdawczym przeniesiono na IKZE środki zgromadzone na IKE;

  2) o wartości środków przeniesionych w okresie sprawozdawczym z IKE na IKZE.

2. Informacje, o których mowa w § 3, sporządzane za pierwsze półrocze 2012 r. i za 2012 r. obejmują również dane:

  1) o liczbie IKZE, na które w okresie sprawozdawczym przeniesiono środki zgromadzone na IKE;

  2) o liczbie IKZE otwartych w związku z przeniesieniem w okresie sprawozdawczym środków zgromadzonych na IKE;

  3) o wartości środków przyjętych w okresie sprawozdawczym z IKE na IKZE.

§ 9. Informację półroczną o prowadzonych IKZE sporządza się po raz pierwszy za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 30 czerwca 2012 r., a informację roczną o prowadzonych IKZE za okres od dnia 1 stycznia 2012 r. do dnia 31 grudnia 2012 r.

§ 10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.*)

____________________________
*)Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 17.12.2007 r. w sprawie przekazywania przez instytucje finansowe oraz organ nadzoru półrocznych i rocznych informacji o prowadzonych indywidualnych kontach emerytalnych (Dz. U. nr 245, poz. 1805 oraz z 2008 r. nr 237, poz. 1658), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, w związku z wejściem w życie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 25.03.2011 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr 75, poz. 398 i nr 199, poz. 1175).