Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 28.07.2011 r. zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe oraz ustawę o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 185, poz. 1095

Art. 1. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz ustawy - Prawo bankowe (Dz. U. nr 71, poz. 609 oraz z 2010 r. nr 257, poz. 1725) wprowadza się następujące zmiany:

    1) uchyla się art. 6;

    2) w art. 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

      "1. W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w art. 3 ust. 1, na koncie ubezpieczonego, którego dotyczył wniosek, Zakład Ubezpieczeń Społecznych zewidencjonuje do dnia 31 grudnia 2012 r. całość składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, ustalonych od podstawy odpowiadającej kwocie tego zasiłku. W przypadku uwzględnienia wniosku, o którym mowa w zdaniu pierwszym, złożonego po dniu 1 września 2010 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych zewidencjonuje całość składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za okres pobierania zasiłku macierzyńskiego lub zasiłku w wysokości zasiłku macierzyńskiego, ustalonych od podstawy odpowiadającej kwocie tego zasiłku, w terminie roku od dnia złożenia wniosku.".

Art. 2. W ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 257, poz. 1725) uchyla się art. 9.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.*)

______________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 6.09.2011 r.