Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 15.07.2011 r. o kontroli w administracji rządowej

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 185, poz. 1092

Uwaga od redakcji:
Późniejsze zmiany do ustawy odnoszą się do przepisów pominiętych

Rozdział 1 - 5

(pominięto przez redakcję)

Art. 1 - 57. (pominięto przez redakcję)

Rozdział 6

Zmiany w przepisach obowiązujących

Art. 58. W ustawie z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. nr 241, poz. 2416, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 13a:

   a) w ust. 1 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

    "5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.",

   b) w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

    "5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.",

   c) w ust. 3 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

    "5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.",

   d) w ust. 4 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

    "5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.";

  2) w art. 13b w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

   "5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli podległych związków organizacyjnych i jednostek wojskowych na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.";

  3) w art. 13c w ust. 2 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:

   "5) zarządzanie i przeprowadzanie kontroli w zakresie właściwości na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.".

Art. 59. W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2010 r. nr 243, poz. 1623, z późn. zm.) w art. 84b:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 60. W ustawie z dnia 12 października 1994 r. o samorządowych kolegiach odwoławczych (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 856, z późn. zm.) w art. 3a:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 61. W ustawie z dnia 22 czerwca 1995 r. o zakwaterowaniu Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r. nr 206, poz. 1367 oraz z 2011 r. nr 22, poz. 114) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 62. W ustawie z dnia 14 grudnia 1995 r. o urzędzie Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. z 1996 r. nr 10, poz. 56, z późn. zm.) w art. 8 w ust. 1 w pkt 7 kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się pkt 8 w brzmieniu:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 63. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o zasadach wykonywania uprawnień przysługujących Skarbowi Państwa (Dz. U. nr 106, poz. 493, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 64. W ustawie z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (Dz. U. z 2003 r. nr 24, poz. 199, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 65. W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. nr 90, poz. 557, z późn. zm.) w art. 249 w § 3 uchyla się pkt 8.

Art. 66. W ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. nr 64, poz. 565, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 67. W ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.) w art. 34:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 68. W ustawie z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227, poz. 1505, z 2009 r. nr 157, poz. 1241 i nr 219, poz. 1706 oraz z 2011 r. nr 82, poz. 451) w art. 15 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

  "4. Szef Służby Cywilnej może zwrócić się do Prezesa Rady Ministrów z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie realizacji zadań wynikających z ustawy.".

Art. 69. W ustawie z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. nr 31, poz. 206, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 70. W ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) w art. 150 pkt 6 otrzymuje brzmienie:

  "6) tryb kontroli wykonania zadania; w umowie można postanowić, że kontrola będzie prowadzona na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.".

Art. 71. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. nr 96, poz. 615 oraz z 2011 r. nr 84, poz. 455) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 72. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. nr 96, poz. 616 i nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. nr 84, poz. 455) w art. 34 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 73. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Narodowym Centrum Nauki (Dz. U. nr 96, poz. 617 i nr 257, poz. 1726) w art. 43 w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

(zmianę pominięto przez redakcję)

Art. 74. W ustawie z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. nr 96, poz. 618 oraz z 2011 r. nr 112, poz. 654) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 35:

   a) ust. 1-3 otrzymują brzmienie:

    "1. Minister nadzorujący sprawuje nadzór nad:

     1) zgodnością działań instytutu z przepisami prawa i statutem;

     2) realizacją przez instytut podstawowych zadań instytutu określonych w art. 2 ust. 1;

     3) prawidłowością wydatkowania środków publicznych.

    2. Kontrolę w ramach nadzoru przeprowadza się na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.

    3. Dyrektor i przewodniczący rady naukowej są zobowiązani do realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych przez ministra nadzorującego.",

   b) uchyla się ust. 4;

  2) w art. 36:

   a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

    "1. Minister nadzorujący, nie rzadziej niż raz na 3 lata, przeprowadza kontrolę instytutu.

    2. Kontrola instytutu jest przeprowadzana w celu dokonania oceny:

     1) działalności finansowej instytutu;

     2) organizacji i jakości pracy instytutu;

     3) jakości zarządzania instytutem.",

   b) uchyla się ust. 3,

   c) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

    "4. Na podstawie wyników kontroli minister nadzorujący może podjąć czynności określone w art. 7 ust. 1, art. 9 ust. 2 lub art. 26. Minister nadzorujący może także zlecić dyrektorowi instytutu dokonanie czynności naprawczych lub usprawniających działalność instytutu.",

   d) uchyla się ust. 5 i 6.

Art. 75. W ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. nr 127, poz. 857 i nr 151, poz. 1014 oraz z 2011 r. nr 171, poz. 1016) wprowadza się następujące zmiany:

(zmiany pominięto przez redakcję)

Art. 76. W ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654, nr 149, poz. 887 i nr 174, poz. 1039) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 37:

   a) uchyla się ust. 1 i 2,

   b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

    "3. Do jednostki służby medycyny pracy Służby Więziennej przepisy ustawy stosuje się odpowiednio, przy uwzględnieniu ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2004 r. nr 125, poz. 1317, z późn. zm.) i ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o Służbie Więziennej (Dz. U. nr 79, poz. 523, nr 182, poz. 1228 i nr 238, poz. 1578 oraz z 2011 r. nr 112, poz. 654) oraz przepisów wydanych na ich podstawie, z tym że przepisów art. 30, art. 44-50 oraz przepisów oddziału 2 w rozdziale 3 działu II nie stosuje się.";

  2) uchyla się art. 39;

  3) w art. 121 dodaje się ust. 8 w brzmieniu:

   "8. Minister, centralny organ administracji rządowej lub wojewoda, będący podmiotem tworzącym, wykonuje kontrolę podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą na zasadach i w trybie określonych w przepisach o kontroli w administracji rządowej.";

  4) w art. 122 dodaje się ust. 7 w brzmieniu:

   "7. Minister Obrony Narodowej, Minister Sprawiedliwości, minister właściwy do spraw wewnętrznych lub Szef Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, każdy w zakresie swojego działania, przeprowadzają kontrolę, o której mowa w art. 118 i art. 119, w sposób i w trybie określonych w rozporządzeniu wydanym na podstawie ust. 6.".

Rozdział 7

Przepisy przejściowe i końcowe

Art. 77. Do kontroli wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Art. 78. Ustawa wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po upływie trzech miesięcy od dnia ogłoszenia.*)

______________________
*)Ustawa została ogłoszona w dniu 6.09.2011 r.