Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2.02.2010 r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej zatrudnionych w urzędach administracji rządowej i pracowników innych jednostek

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2017.01.06
do 2018.02.05
zmieniony przez
§ 1 
Istniejące wersje czasowe § 1
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2010 r. nr 27, poz. 134
2012.01.01
zmieniony przez
2012.12.12
zmieniony przez
2015.02.28
zmieniony przez
2017.01.06
zmieniony przez
2018.02.06
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

§ 1. 1. Rozporządzenie stosuje się do:

  1) pracowników wymienionych w art. 1 ust. 1 pkt 8a, 12 i 14 oraz ust. 2 ustawy z dnia 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych, zwanej dalej "ustawą",

  2) pracowników zatrudnionych w:

   a) jednostkach wojskowych podległych Ministrowi Obrony Narodowej lub przez niego nadzorowanych, o których mowa w art. 43 ust. 2 ustawy,

   b) Kancelarii Polskiej Akademii Nauk,

   c) Biurze Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów,

   d) Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych,

   e) Państwowej Komisji Badania Wypadków Kolejowych,

   ea) Państwowej Komisji Badania Wypadków Morskich,

   f) jednostkach organizacyjnych Służby Więziennej,

   g) Zakładzie Emerytalno-Rentowym Ministerstwa Spraw Wewnętrznych,

  3) strażników Państwowej Straży Rybackiej,

  4) przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej, zastępców przewodniczącego Centralnej Morskiej Komisji Egzaminacyjnej

- zwanych dalej "pracownikami".

2. Rozporządzenia nie stosuje się do:

  1) pracowników Kancelarii Prezesa Rady Ministrów - w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 21 ust. 3a ustawy;

  2) strażników Państwowej Straży Rybackiej - w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. nr 189, poz. 1471);

  3) pracowników regionalnych izb obrachunkowych - w zakresie uregulowanym w przepisach wydanych na podstawie art. 26a ust. 6 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2001 r. nr 55, poz. 577, z późn. zm.).