Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.06.01
do 2011.12.31
tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654
Istniejące wersje czasowe art. 39
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654
2012.01.01
uchylony przez
2013.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 217
2015.05.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 618
2016.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
2018.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 160
2018.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2190
2020.02.25 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 295
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 39. Ministrowie, o których mowa w art. 37 ust. 1, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zdrowia, każdy w zakresie swojego działania, określą, w drodze rozporządzenia, zakres i tryb sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej oraz państwowymi jednostkami budżetowymi, o których mowa w art. 37 ust. 1, i ich kontroli, uwzględniając:

    1) kontrolę zgodności ich działań z przepisami prawa oraz regulaminem organizacyjnym, szczególne warunki działania tych podmiotów, a także kontrolę prawidłowości gospodarowania mieniem oraz środkami publicznymi,

    2) kontrolę wykonywania czynności związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych,

    3) sposób pozyskiwania informacji i wyjaśnień w trakcie kontroli od kierownika oraz od osób zatrudnionych w tym podmiocie,

    4) sposób wykonywania i dokumentowania czynności kontrolnych oraz sposób sporządzenia protokołu kontroli,

    5) tryb rozpatrywania uwag i zastrzeżeń kierownika do przebiegu kontroli

- mając na uwadze konieczność sprawnego i bezstronnego przeprowadzenia kontroli oraz przepisy o finansach publicznych.