Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2018.04.30
do 2018.07.31
zmieniony przez
art. 143 
Istniejące wersje czasowe art. 108
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654
2012.01.01
zmieniony przez
2013.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 217
2015.05.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 618
2016.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
2018.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 160
2018.04.30
zmieniony przez
2018.08.01
zmieniony przez
2018.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2190
2018.11.25
zmieniony przez
2019.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 108. 1. Organ prowadzący rejestr odmawia wnioskodawcy wpisu do rejestru, w przypadku gdy:

  1) wydano prawomocne orzeczenie zakazujące wnioskodawcy wykonywania działalności objętej wpisem;

  2) podmiot wykonujący działalność leczniczą wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 w okresie 3 lat poprzedzających złożenie wniosku;

  3) wnioskodawca nie spełnia warunków, o których mowa w art. 17 ust. 1, art. 18 albo art. 19.

2. Wpis do rejestru podlega wykreśleniu w przypadku:

  1) złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 100 ust. 2, niezgodnego ze stanem faktycznym;

  2) wydania prawomocnego orzeczenia zakazującego podmiotowi wykonującemu działalność leczniczą wykonywania działalności objętej wpisem do rejestru;

  3) rażącego naruszenia warunków wymaganych do wykonywania działalności objętej wpisem;

  4) niezastosowania się do zaleceń pokontrolnych, o których mowa w art. 112 ust. 7 pkt 2;

  5) złożenia wniosku o wykreślenie z rejestru;

  6) bezskutecznego upływu terminu podjęcia działalności wyznaczonego przez organ prowadzący rejestr, nie dłuższego niż 3 miesiące, jeżeli podmiot wykonujący działalność leczniczą w terminie 3 miesięcy od dnia wpisu do rejestru nie podjął działalności;

  7) skreślenia lekarza z listy członków okręgowej izby lekarskiej z przyczyn określonych w art. 7 pkt 5 ustawy z dnia 2 grudnia 2009 r. o izbach lekarskich (Dz. U. z 2016 r. poz. 522 i 2020 oraz z 2017 r. poz. 836) albo wygaśnięcia prawa wykonywania zawodu pielęgniarki z przyczyn określonych w art. 42 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1251, 1579 i 2020) - w przypadku praktyk zawodowych;

  8) uzyskania informacji o zgonie podmiotu lub uzyskania informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu podmiotu.

2a. Wykreślenie z rejestru z przyczyn, o których mowa w ust. 2 pkt 1-4 oraz 6-8, następuje z urzędu.

3a. Przepis ust. 2 stosuje się odpowiednio, w przypadku gdy podmiot wykonuje działalność leczniczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej.

4. Podmiot wykonujący działalność leczniczą, który wykreślono z rejestru na podstawie ust. 2 pkt 1, 3 lub 4, może uzyskać ponowny wpis do tego rejestru nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wykreślenia z rejestru.

5. Przepis ust. 4 stosuje się do podmiotu wykonującego działalność leczniczą, który wykonywał tę działalność bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 104 ust. 2.