Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2016.10.07
do 2018.01.18
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
Istniejące wersje czasowe art. 106
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 112, poz. 654
2012.06.30
zmieniony przez
2013.02.15 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 217
2015.05.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 618
2015.12.12
zmieniony przez
2016.07.15
zmieniony przez
2016.10.07 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 1638
2018.01.19 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 160
2018.04.30
zmieniony przez
2018.11.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 2190
2019.04.01
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 106. 1. Organem prowadzącym rejestr jest:

  1) wojewoda właściwy dla siedziby albo miejsca zamieszkania podmiotu leczniczego - w odniesieniu do podmiotów leczniczych,

  2) okręgowa rada lekarska właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej lekarza - w odniesieniu do tych praktyk, a w odniesieniu do członków wojskowej izby lekarskiej - Wojskowa Rada Lekarska,

  3) okręgowa rada pielęgniarek i położnych właściwa dla miejsca wykonywania praktyki zawodowej przez pielęgniarkę - w odniesieniu do tych praktyk

- zwani dalej "organem prowadzącym rejestr".

1a. Rejestr jest jawny.

2. Rejestr prowadzi się w systemie teleinformatycznym. Podmiotem odpowiedzialnym za funkcjonowanie systemu teleinformatycznego rejestru jest jednostka podległa ministrowi właściwemu do spraw zdrowia właściwa w zakresie systemów informacyjnych w ochronie zdrowia. Sposób prowadzenia rejestru i funkcjonowania systemu teleinformatycznego określają przepisy o systemie informacji w ochronie zdrowia.

2a. Jednostka, o której mowa w ust. 2, może udostępniać dane objęte rejestrem, w tym za pośrednictwem strony internetowej.

2b. Jednostka, o której mowa w ust. 2:

  1) zapewnia dostęp do danych objętych rejestrem podmiotowi publicznemu albo podmiotowi niebędącemu podmiotem publicznym, realizującemu zadania publiczne na podstawie odrębnych przepisów albo na skutek powierzenia lub zlecenia przez podmiot publiczny ich realizacji;

  2) może przekazać dane objęte rejestrem do ponownego ich wykorzystywania w innym celu niż realizacja zadania publicznego.

2c. W przypadku, o którym mowa w ust. 2b:

  1) pkt 1 - stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014 r. poz. 1114 oraz z 2016 r. poz. 352) oraz przepisy wydane na podstawie art. 15 ust. 3 tej ustawy;

  2) pkt 2 - stosuje się odpowiednio art. 15 ust. 4 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. W przypadku podmiotu leczniczego do rejestru wpisuje się numer księgi rejestrowej oraz dane dotyczące:

  1) oznaczenia podmiotu leczniczego:

   a) firmę, nazwę albo imię i nazwisko,

   b) adres podmiotu,

   c) (uchylona)

   d) numer REGON,

   e) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP);

  2) dane podmiotu tworzącego - w przypadku podmiotu leczniczego niebędącego przedsiębiorcą;

  3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych;

  4) formę organizacyjno-prawną;

  5) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

  6) dane dotyczące struktury organizacyjnej zakładu leczniczego, w tym wykaz jego jednostek lub komórek organizacyjnych, których działalność jest związana z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;

  7) datę wpisu do rejestru;

  8) (uchylony)

  9) datę zmiany wpisu do rejestru;

  10) datę i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru;

  10a) miejsca przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku likwidacji podmiotu leczniczego;

  11) dane dotyczące akredytacji lub certyfikacji;

  12) daty i wyniki przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111.

  13) (uchylony)

4. W przypadku praktyki zawodowej do rejestru wpisuje się numer księgi rejestrowej oraz dane dotyczące:

  1) oznaczenia lekarza lub pielęgniarki:

   a) imię i nazwisko,

   b) imiona i nazwiska wspólników spółki - w przypadku spółki cywilnej, spółki jawnej albo spółki partnerskiej lekarzy albo pielęgniarek lub położnych,

   c) Numer Identyfikacji Podatkowej (NIP),

   d) adres do korespondencji,

   e) posiadane specjalizacje,

   f) numer dokumentu poświadczającego posiadanie prawa wykonywania zawodu;

   g) (uchylona)

  2) oznaczenie rodzaju praktyki;

  3) adres miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych lub miejsca przyjmowania wezwań i przechowywania dokumentacji medycznej;

  4) rodzaj działalności leczniczej oraz zakres udzielanych świadczeń zdrowotnych;

  5) datę wpisu do rejestru;

  6) (uchylony)

  7) datę zmiany wpisu do rejestru;

  8) datę i numer decyzji o wykreśleniu z rejestru;

  8a) miejsca przechowywania dokumentacji medycznej w przypadku zakończenia działalności leczniczej przez lekarza lub pielęgniarkę;

  9) dane dotyczące akredytacji lub certyfikacji;

  10) daty i wyniki przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 111.

  11) (uchylony)

5. Organ prowadzący rejestr udostępnia systemowi informacji w ochronie zdrowia, o którym mowa w przepisach o systemie informacji w ochronie zdrowia, dane objęte wpisem do rejestru.

6. Organ prowadzący rejestr udostępnia Narodowemu Funduszowi Zdrowia dane objęte wpisem do rejestru.