Dodatkowe opcje drukowania:
pokaż wersje przyszłe
 
Drukuj

Ustawa z dnia 15.04.2011 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Tekst pierwotny - bieżący
 Dz. U. z 2011 r. nr 102, poz. 584

Art. 1. W ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. nr 95, poz. 613, nr 96, poz. 620, nr 225, poz. 1461 i nr 226, poz. 1475) w art. 15:

  1) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

   "1. Opłatę targową pobiera się od osób fizycznych, osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej, dokonujących sprzedaży na targowiskach, z zastrzeżeniem ust. 2b.

   2. Targowiskami, o których mowa w ust. 1, są wszelkie miejsca, w których jest prowadzona sprzedaż.";

  2) po ust. 2a dodaje się ust. 2b w brzmieniu:

   "2b. Opłacie targowej nie podlega sprzedaż dokonywana w budynkach lub w ich częściach.".

Art. 2. Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 czerwca 2011 r.