Ustawa z dnia 4.02.2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Obowiązywanie:
od 2011.07.01
do 2011.08.31
zmieniony przez
art. 12 
Istniejące wersje czasowe art. 28
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 45, poz. 235
2011.07.01
zmieniony przez
2011.09.01
zmieniony przez
2013.07.13
zmieniony przez
2013.12.06 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2013 r. poz. 1457
2016.02.09 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 157
2018.01.01
zmieniony przez
2018.03.23 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2018 r. poz. 603
2018.04.30
zmieniony przez
2019.03.01 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 409
2020.02.28 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 326
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 28. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wpisu do rejestru na podstawie pisemnego wniosku o wpis do rejestru, złożonego przez podmiot zamierzający prowadzić żłobek lub klub dziecięcy. Do wniosku dołącza się:

  1) w przypadku osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej wyciąg z rejestru publicznego potwierdzający status podmiotu;

  2) oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON i identyfikacji podatkowej NIP, o ile wnioskodawcy te numery nadano;

  3)  oświadczenie o spełnianiu warunków lokalowych;

  4) w przypadku osoby fizycznej oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.

2. Podmiot jest zobowiązany do przedstawienia do wglądu:

  1)  dokumentu stwierdzającego tytuł prawny do lokalu, w którym ma być prowadzona opieka;

  2) w przypadku osoby fizycznej dowód osobisty lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

3. Wraz z wnioskiem, o którym mowa w ust. 1, podmiot przedstawia do wglądu dowód dokonania opłaty, o której mowa w art. 33, lub składa jego kopię.