Ustawa z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2015.01.29
do 2016.05.04
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 155
Istniejące wersje czasowe art. 66
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 30, poz. 151
2014.05.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 600
2014.08.24
zmieniony przez
2015.01.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 155
2016.05.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 627
2017.05.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 978
2019.01.01
zmieniony przez
2019.02.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 341
2020.07.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1268
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 66. 1. Minister właściwy do spraw transportu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych oraz Ministrem Obrony Narodowej określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowe wymagania w stosunku do jednostek przeprowadzających egzaminy państwowe dotyczące wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego z uwzględnieniem odpowiednio wymagań określonych w art. 28 ust. 2 pkt 1;

  2) szczegółowy program kursu kwalifikacyjnego;

  3) ramowy program 3-dniowych warsztatów doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów;

  4) szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób:

   a) organizacji i przeprowadzania egzaminu państwowego oraz wzory stosowanych dokumentów,

   b) organizacji i przeprowadzania kursu kwalifikacyjnego oraz wzory stosowanych dokumentów,

   c) organizacji obiegu oraz postępowania z dokumentami dotyczącymi osób przystępujących do egzaminu państwowego oraz do kursu kwalifikacyjnego,

   d) prowadzenia dokumentacji przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego;

  5) szczegółowe warunki i zakres egzaminu, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7;

  6) wysokość:

   a) opłaty za przeprowadzenie egzaminu państwowego, przy czym wysokość opłaty za przeprowadzenie części teoretycznej egzaminu w zakresie uprawnień każdej kategorii prawa jazdy nie może przekroczyć 50 zł, a za przeprowadzenie części praktycznej:

    - 200 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, C1, D1 lub T albo uprawnienia do kierowania tramwajem,

    - 250 zł w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1+E, C, C+E, D, D+E lub D1+E,

   b) opłaty za egzamin, o którym mowa w art. 58 ust. 1 pkt 7, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 400 zł za egzamin przeprowadzany w zakresie uprawnień poszczególnych kategorii prawa jazdy lub uprawnienia do kierowania tramwajem,

   c) opłaty za wpis do ewidencji egzaminatorów, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 50 zł,

   d) stawek wynagrodzenia członków komisji weryfikacyjnej powoływanej przez ministra właściwego do spraw transportu;

  7) wzór i sposób nadawania numeru ewidencyjnego egzaminatora;

  8) wzór legitymacji i pieczęci imiennej egzaminatora.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:

  1) obowiązujące w tym zakresie przepisy Unii Europejskiej;

  2) konieczność zapewnienia właściwych i bezpiecznych warunków przeprowadzania egzaminu państwowego gwarantujących obiektywne i pełne sprawdzenie wiedzy i umiejętności osób przystępujących do tego egzaminu;

  3) konieczność zapewnienia właściwych kwalifikacji członków komisji powoływanej przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego gwarantujących obiektywne i pełne sprawdzenie wiedzy i umiejętności osób niepełnosprawnych przystępujących do egzaminu państwowego;

  4) konieczność zapewnienia wysokich kwalifikacji egzaminatorów oraz członków komisji weryfikacyjnej powoływanej przez ministra właściwego do spraw transportu;

  5) konieczność zabezpieczenia obiegu dokumentów związanych z egzaminem przed dostępem i możliwością ingerencji osób nieupoważnionych;

  6) koszty rzeczowe i osobowe związane z prowadzeniem ewidencji egzaminatorów oraz z przeprowadzaniem egzaminów państwowych;

  7) nakład pracy członków komisji weryfikacyjnej;

  8) potrzebę zapewnienia ujednoliconych procedur nadawania egzaminatorom numerów ewidencyjnych;

  9) potrzebę ujednolicenia dokumentów i ich prawidłowego zabezpieczenia przed podrobieniem lub przerobieniem.