Ustawa z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2020.07.20
 
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1268
Istniejące wersje czasowe art. 67
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 30, poz. 151
2014.05.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 600
2015.01.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 155
2016.05.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 627
2017.05.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 978
2018.06.04
zmieniony przez
2019.02.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 341
2020.07.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1268
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 67. 1. Marszałek województwa sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych, o których mowa w art. 51, w ramach którego:

  1) rozpatruje skargi dotyczące egzaminu;

  2) kontroluje działalność wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w zakresie przeprowadzania egzaminów;

  3) wydaje zalecenia pokontrolne;

  4) unieważnia egzamin;

  5) zawiesza przeprowadzanie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego egzaminów;

  6) skreśla egzaminatora z ewidencji egzaminatorów;

  7) występuje do zarządu województwa z wnioskiem o odwołanie dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego z zajmowanego stanowiska;

  8) prowadzi analizę:

   a) kwartalną w zakresie średniej zdawalności osób egzaminowanych w danym ośrodku,

   b) bieżącą w zakresie skarg złożonych na ośrodek;

  9) przerywa egzamin prowadzony niezgodnie z przepisami;

  10) kieruje na egzamin egzaminatora skreślonego z ewidencji egzaminatorów.

2. Przy sprawowaniu nadzoru z marszałkiem województwa współpracują:

  1) Policja - w zakresie kontroli przeprowadzania praktycznej części egzaminu;

  2)*) administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji - w zakresie przekazywania informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez kierowców, którzy zdali egzamin w danym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.

_________________
*) Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 9.05.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 957), przepisu nie stosuje się do czasu wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających przekazywanie danych na zasadach określonych w art. 100aa-100aq ustawy z dnia 20.06.1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 110, 284, 568 i 695). Na podstawie art. 14 ust. 2 ustawy wymienionej jako pierwsza w zdaniu pierwszym, minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w swoim dzienniku urzędowym komunikat określający termin wdrożenia rozwiązań technicznych, o których mowa w zdaniu pierwszym.