Ustawa z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2018.04.30
do 2019.02.20
zmieniony przez
art. 139 
Istniejące wersje czasowe art. 45
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 30, poz. 151
2014.05.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 600
2014.08.24
zmieniony przez
2015.01.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 155
2016.05.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 627
2017.05.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 978
2018.04.30
zmieniony przez
2019.02.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 341
2020.07.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1268
2021.07.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1212
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 45. 1. Starosta, o którym mowa w art. 28 ust. 3, wydaje decyzję administracyjną o zakazie wykonywania przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców, skreślając przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli przedsiębiorca:

  1) złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 28 ust. 5, niezgodne ze stanem faktycznym;

  2) nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców w wyznaczonym przez starostę terminie;

  3) rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców;

  4) naruszył zakaz, o którym mowa w art. 54b.

1a. Przed wydaniem decyzji na podstawie ust. 1 pkt 2 starosta wyznacza termin usunięcia stwierdzonych naruszeń.

2. Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców jest:

  1) wielokrotne prowadzenie szkolenia:

   a) w sposób niezgodny z wymaganymi warunkami przeprowadzania zajęć,

   b) w sposób niezgodny z programem szkolenia, o którym mowa w art. 23 ust. 2,

   c) pojazdami niespełniającymi wymagań, o których mowa w art. 24;

  2) wielokrotne nieprzedstawienie informacji, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1;

  3) wielokrotne wystawienie niezgodnie ze stanem faktycznym zaświadczenia o ukończeniu szkolenia;

  4) odmowa poddania się kontroli, o której mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2.

3. Decyzję, o której mowa w ust. 1, starosta wydaje również na wniosek starosty, który podczas kontroli infrastruktury ośrodka szkolenia kierowców znajdującej się na obszarze jego działania stwierdził nieprawidłowości, o których mowa w ust. 1.

4. Decyzja, o której mowa w ust. 1, podlega natychmiastowemu wykonaniu.

5. W przypadku gdy wydano decyzję, o której mowa w ust. 1, a przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej, z urzędu wykreśla się przedsiębiorcę także z tych rejestrów działalności regulowanej.

6. Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców na skutek wydania decyzji, o której mowa w ust. 1, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania tej decyzji.

7. Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 28b ust. 2.