Ustawa z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.05.18
do 2018.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 978
Istniejące wersje czasowe art. 82
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 30, poz. 151
2013.01.18
zmieniony przez
2014.05.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 600
2014.08.24
zmieniony przez
2015.01.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 155
2016.05.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 627
2017.05.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 978
2019.01.01
zmieniony przez
2019.02.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 341
2020.07.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1268
2021.07.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2021 r. poz. 1212
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 82. 1. Badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, zwanym dalej "badaniem psychologicznym w zakresie psychologii transportu", podlega:

  1) osoba ubiegająca się o:

   a) uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,

   b) przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3,

   c) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;

  2) osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

  3) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli był sprawcą wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego;

  4) kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:

   a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

   b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,

   c) w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

  5) osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

  6) osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu.

  7) (uchylony)

2. Badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu podlegają również:

  1) kandydat na instruktora i instruktor - w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora;

  2) kandydat na egzaminatora i egzaminator - w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora.

3. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, przeprowadza się w zakresie:

  1) uprawnień prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E;

  2) uprawnienia do kierowania tramwajem.

4. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 3-5, przeprowadza się w zakresie:

  1) uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T;

  2) uprawnień prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E;

  3) uprawnienia do kierowania tramwajem.

5. Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przeprowadza się w zakresie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, określonym w prawie jazdy kategorii:

  1) A1, A2 i A;

  2) B1, B i B+E;

  3) C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.

6. Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełnione - w zakresie odpowiednich kategorii prawa jazdy - w przypadku osoby, która posiada ważne orzeczenie psychologiczne, wydane na podstawie art. 34 ust. 4 lub art. 60 lub na podstawie art. 39k ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.