Ustawa z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.05.18
do 2018.12.31
tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 978
Istniejące wersje czasowe art. 81
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 30, poz. 151
2014.05.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 600
2015.01.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 155
2016.05.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 627
2017.05.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 978
2019.01.01
zmieniony przez
2019.02.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 341
2020.07.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1268
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 81. 1. Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:

  1) szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego;

  2) zakres:

   a) badań lekarskich,

   b) konsultacji u lekarzy specjalistów,

   c) pomocniczych badań diagnostycznych;

  3) jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 75 ust. 1 pkt 3-5 oraz w art. 79 ust. 4 i 5;

  4) wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza;

  5) dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w art. 77 ust. 1 pkt 3 lit. b;

  6) podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia;

  7) wysokość opłaty:

   a) za badanie lekarskie, przy czym maksymalna jej wysokość nie może przekroczyć 200 zł,

   b) za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ust. 2 pkt 1, przy czym nie może ona przekroczyć 50 zł.

2. W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:

  1) zróżnicowane wymagania zdrowotne, kryteria oceny stanu zdrowia osoby poddanej badaniu oraz przyczyny przeprowadzania badania lekarskiego;

  2) przepisy Unii Europejskiej odnoszące się do badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2;

  3) konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego jednostek uprawnionych do przeprowadzania ponownego badania lekarskiego i podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szkolenia lekarzy;

  4) potrzebę ujednolicenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4;

  5) konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji uprawnionego lekarza i posiadania przez niego dodatkowej wiedzy;

  6) wysokość rzeczywistych kosztów związanych z przeprowadzeniem badania lekarskiego.