Ustawa z dnia 5.01.2011 r. o kierujących pojazdami1)

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2017.09.01
do 2018.08.22
zmieniony przez
art. 88 
Istniejące wersje czasowe art. 58
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 30, poz. 151
2013.08.23
zmieniony przez
2014.05.13 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2014 r. poz. 600
2014.08.24
zmieniony przez
2015.01.29 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2015 r. poz. 155
2016.05.05 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2016 r. poz. 627
2017.05.18 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2017 r. poz. 978
2017.09.01
zmieniony przez
2018.08.23
zmieniony przez
2019.02.21 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2019 r. poz. 341
2020.07.20 Tekst jednolity
ujednolicony przez
Dz. U. z 2020 r. poz. 1268
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 58. 1. Egzaminatorem jest osoba, która:

  1) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;

  2) posiada przez okres co najmniej 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz przez okres co najmniej roku, odpowiednio do zakresu przeprowadzanego egzaminu:

   a) prawo jazdy właściwej kategorii lub

   b) pozwolenie na kierowanie tramwajem;

  2a) ukończyła 23 lata;

  3) posiada uprawnienia egzaminatora w zakresie prawa jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat, w przypadku osoby ubiegającej się o uprawnienia do egzaminowania na pozostałe kategorie prawa jazdy;

  4) posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności egzaminatora;

  5) posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności egzaminatora;

  6) ukończyła z wynikiem pozytywnym kurs kwalifikacyjny potwierdzony zaświadczeniem o jego ukończeniu;

  7) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin przed komisją weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;

  8) daje rękojmię należytego wykonywania swoich obowiązków;

  9) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:

   a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,

   b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,

   c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,

   d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,

   e) przestępstwo umyślne przeciwko życiu i zdrowiu lub

   f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;

  10) jest wpisana do ewidencji egzaminatorów.

2. Ewidencję egzaminatorów prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, który:

  1) wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą wymagania, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9;

  2) nadaje egzaminatorowi numer ewidencyjny;

  3) odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:

   a) nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-9,

   b) została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie egzaminowania - w okresie, o którym mowa w art. 71 ust. 4,

   c) nie zdała egzaminu, o którym mowa w art. 71 ust. 5.

3. W ewidencji egzaminatorów umieszcza się następujące dane egzaminatora:

  1) numer ewidencyjny;

  2) imię i nazwisko;

  3) numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu tożsamości oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;

  4) adres zamieszkania;

  5) poszczególne rodzaje uprawnień wynikające z ukończonego kursu kwalifikacyjnego, złożonego z wynikiem pozytywnym egzaminu oraz posiadanego prawa jazdy, w zakresie których może przeprowadzać egzamin, a także daty ich uzyskania;

  6) nazwę i adres wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, w którym jest on zatrudniony;

  7) datę ważności legitymacji.

4. (uchylony)

5. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 1 pkt 7, pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa.

6. Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód samorządu województwa.