Ustawa z dnia 3.12.2010 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

www.przepisy.gofin.pl
wydawca: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp.
www.gofin.pl    sklep internetowy: www.sklep.gofin.pl

Wersja czasowa:
od 2011.01.10
do 2011.04.10
tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 18
Istniejące wersje czasowe art. 2
Tekst pierwotny
Dz. U. z 2011 r. nr 6, poz. 18
2011.04.11
zmieniony przez
Pokaż wszystkie w jednym oknie

Art. 2. W ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. nr 153, poz. 1270, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

  1) w art. 3 w § 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

   "8) bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania w przypadkach określonych w pkt 1-4a.";

  2) art. 32 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 32. W postępowaniu w sprawie sądowoadministracyjnej stronami są skarżący oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.";

  3) art. 51 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 51. Kilku uprawnionych do wniesienia skargi może w jednej sprawie występować w roli skarżących, jeżeli ich skargi dotyczą tej samej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności albo bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania.";

  4) w art. 54:

   a) § 1 otrzymuje brzmienie:

    "§ 1. Skargę do sądu administracyjnego wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania jest przedmiotem skargi.",

   b) § 3 otrzymuje brzmienie:

    "§ 3. Organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania zaskarżono, może w zakresie swojej właściwości uwzględnić skargę w całości do dnia rozpoczęcia rozprawy.";

  5) w art. 57:

   a) w § 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:

    "2) oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;",

   b) § 3 otrzymuje brzmienie:

    "§ 3. Jeżeli w jednym piśmie zaskarżono więcej niż jeden akt lub czynność albo bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania, przewodniczący zarządza rozdzielenie tych skarg.";

  6) w art. 87 § 3 otrzymuje brzmienie:

   "§ 3. Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia skargi wnosi się za pośrednictwem organu, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania są przedmiotem skargi.";

  7) art. 149 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 149. Sąd, uwzględniając skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania przez organy w sprawach określonych w art. 3 § 2 pkt 1-4a, zobowiązuje organ do wydania w określonym terminie aktu lub interpretacji lub dokonania czynności lub stwierdzenia albo uznania uprawnienia lub obowiązku wynikających z przepisów prawa.";

  8) art. 153 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 153. Ocena prawna i wskazania co do dalszego postępowania wyrażone w orzeczeniu sądu wiążą w sprawie ten sąd oraz organ, którego działanie, bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania było przedmiotem zaskarżenia.";

  9) w art. 154 § 1 otrzymuje brzmienie:

   "§ 1. W razie niewykonania wyroku uwzględniającego skargę na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania oraz w razie bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania po wyroku uchylającym lub stwierdzającym nieważność aktu lub czynności strona, po uprzednim pisemnym wezwaniu właściwego organu do wykonania wyroku lub załatwienia sprawy, może wnieść skargę w tym przedmiocie, żądając wymierzenia temu organowi grzywny.";

  10) art. 200 otrzymuje brzmienie:

   "Art. 200. W razie uwzględnienia skargi przez sąd pierwszej instancji przysługuje skarżącemu od organu, który wydał zaskarżony akt lub podjął zaskarżoną czynność albo dopuścił się bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania, zwrot kosztów postępowania niezbędnych do celowego dochodzenia praw.";

  11) w art. 239 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

   "1) strona skarżąca działanie, bezczynność organu lub przewlekłe prowadzenie postępowania w sprawach:".